Банкеръ Weekly

Новини

Книжата на Българска банка за развитие са с лихва

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Българска банка за развитие АД - София (BI6B), с ISIN код - BG2100014104, на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 25 март (понеделник).


Самото плащане ще бъде на 30 март, като лихвеният процент е равен на 4.8% на годишна база.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 27 март.


Третата емисия е в размер на 20 млн. евро, разпределени в 20 хил. броя обикновени, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, поименни, неконвертируеми, корпоративни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка. Лихвените плащания са ва всеки три месеца. Облигационният заем е петгодишен с падеж на 30 декември 2015 година.


Българска банка за развитие е основана през 1999 г. под името Насърчителна банка. Тя се трансформира през април 2008 година след приемането на специален закон от Парламента. Групата на Българска банка за развитие включва и дъщерните дружества Национален гаранционен фонд ЕАД и Микрофинансираща институция Джобс ЕАД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във