Банкеръ Daily

Новини

Книжата на България платиниум груп са с лихва

Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане на част от главницата (амортизация) по емисията облигации, издадена от България платиниум груп ЕАД - София (9FOA), с ISIN код BG2100007074, е 7 януари (понеделник).


Денят за плащане е 12 януари. Общият му размер е 74999.96 евро, а за една облигация - 10.71428 евро.


Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД, към 9 януари. След 12 януари лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 5 374 999.98 евро.


Сделки на борсата, сключени след 7 януари, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 767.85714 евро.


Дружеството е специализирано в строителство, проектиране и строително предприемачество.


Емисията облигации е в размер на седем милиона евро, разпределени в седем хиляди броя корпоративни, неконвертируеми, лихвоносни, обезпечени дългови книжа, с номинална стойност хиляда евро. Облигационният заем е с фиксирана лихва от 7.30% на годишна база, и лихвени плащания на всеки три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във