Банкеръ Daily

Новини

КТБ увеличава капитала си с нови 600 хил. акции

Корпоративна търговска банка увеличава капитала си от 60 млн. на 66 млн. лева, става ясно от протокола от проведеното на 4 декември извънредно общо събрание на акционерите. То ще стане чрез издаването на нови 600 хил. броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лева и емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия 156.47 лева.


Капиталът на КТБ ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 300 001 нови акции с номинална стойност 10 лева всяка една, в който случай промяната ще бъде само със стойността на записаните и платени акции.


Всеки акционер може да запише най-малко една нова акция с емисионна стойност 156.47 лева и най-много такъв брой акции, който е съответстващ на броя на придобитите и/или притежаваните от него права, разделен на десет, като резултатът се закръглява към по-малкото цяло число.


Общото събрание е избрало за член на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка Любомир Колев Денев на мястото на починалия член на надзора Янчо Панайотов Ангелов.


Право да участват в увеличението на капитала имат всички, които са вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-я ден след общото събрание, или към 18 декември. Последната дата за сключване на сделки с акции на КТБ на борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в процедурата, е 14 декември.


Към днешна дата Бромак EOOД държи 3 017 310 акции, или 50.289% от книжата с право на глас в банката. Bulgarian Acquisition company I I S.A.R.L притежава 1 979 400 книжа, или 32.99 процента. От управляващите банката Орлин Русев (член на Управителния съвет) има 4514 акции (0.075%), Георги Христов (член на Управителния съвет) има 46 акции (0.001%), Златозар Сурлеков (член на Надзорния съвет) държи 43 акции (0.001%). Останалите акции са разпиляни в по-дребни акционери, които имат дял под 5% всеки от тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във