Сред страните от ЕС на риск от бедност и социално изключване най-сериозно са изложени децата в Румъния – 41,5% през 2020 г. Следва България с дял 36,2%, Испания (31,8%) и Гърция (31,5%).