Финансовият период от 2021 до 2027 г. на политиката на ЕС за намаляване на социалните и териториалните различия между регионите предвижда финансиране за местни стратегии за интеграция на мигранти.