Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Застрахователните посредници - на училище

От 1 октомври 2018-а хората, които ни предлагат застрахователни договори, трябва да бъдат  по-компетентни. Това предвижда  Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета за разпространението на застрахователни продукти, която влиза в сила от тази  дата. У нас тя ще заработи практически  чрез промени в Кодекса за застраховането.

"Предложеното изменение и допълнение на Кодекса за застраховането има за цел да повиши гаранциите за защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги при сключване и изпълнение на застрахователни договори", пише в мотивите към проектозакона, публикуван за обществено обсъждане на 23 юли.

Промените се налагат, тъй като сега действащото законодателство у нас не обхваща всички продажби на застрахователни продукти и каналите за разпространението им. Това е така, защото в Европейския съюз различни  лица или институции - като агенти, брокери, застрахователи, туристически агенции и предприятия за отдаване на автомобили под наем, могат да разпространяват застрахователни продукти. "Потребителите следва да се ползват с еднакво равнище на защита, въпреки различията между каналите на разпространение. За да се гарантира, че се прилага еднакво равнище на защита и че потребителите могат да се ползват от съпоставими стандарти, по-специално в областта на разкриването на информация,  от съществено значение е разпространителите на услугите да бъдат равнопоставени", пояснява се в  документа.

В тази връзка е предприето  въвеждането на нови, завишени изисквания към познанията и квалификацията на застрахователните посредници, към членовете на техните структури и  служителите, които разпространяват застрахователни продукти. Те ще са диференцирани  както по области на познания (застрахователни продукти, процедури за уреждане на претенции, процедури за разглеждане на жалби, познаване на застрахователния пазар, на правилата на пазарната етика и финансова компетентност), така и съобразно категориите на предлаганите застрахователни продукти (животозастрахователни продукти, продукти по общо застраховане, основаващи се на застраховане инвестиционни продукти). Тези изисквания ще са сред условията за получаване на регистрация като застрахователен посредник.

Промяна ще има и при повишаването на квалификацията на разпространителите на застрахователни продукти. Те ще трябва да получават поне 15 часа професионално обучение всяка година.  

Поставени са по-високи изисквания и към минималния размер на застрахователната сума по задължителната застраховка "Професионална отговорност" на застрахователните посредници. След няколко месеца тя ще скочи от 2 240 400 лв. на 2 500 000 лв. за всяко застрахователно събитие и съответно от 3 360 600  на 3 700 000 лв. за всички събития за една година.

Въвежда се и нова категория разпространители на застрахователни продукти - посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност. Те ще могат да се  регистрират  при ограничени изисквания за квалификация, които в основни линии се свеждат до познаването на застрахователните продукти, които предлагат, и на правилата за  разглеждането на претенции и жалби. Спрямо тази категория посредници може да се приложат и по-ниски нива на минималната застрахователна сума по задължителната професионална застраховка, уточняват вносителите.

Ново условие ще има и при регистрацията на застрахователен посредник. Ще се налага да се разкрива  самоличността на лицата, които притежават повече от 10% от капитала на посредника и на лицата, които имат тесни връзки с него. Такова изискване съществува и при лицензирането на застрахователите и презастрахователите и играе ролята на допълнителна гаранция срещу допускането на пазара на участници, свързани с лица с лоша репутация.

Освен това разпространителите на застрахователни продукти вече ще трябва да споделят повече и с клиентите си. Например дали дават на клиента си съвет, а също и какъв е характерът на получаваното възнаграждение от посредника, съответно от служителите на застрахователя при директни продажби. Казано с прости думи, дали посредникът ни съветва да купим полица от точно определена застрахователна компания - не защото е най-подходящата, а защотото получава премия за това. 

"По такъв начин  ползвателят би могъл да направи нужните изводи относно евентуални пристрастия на разпространителя", обяснява се в мотивите към проекта. 
Повече яснота за потребителите трябва да внесе и стандартизираният информационен документ за застрахователния продукт при сключване на полици по общо застраховане, който ще бъде задължителен: "Документът трябва да е отделен, да бъде кратък, ясен, разбираем и удобен за четене, който да предоставя кратко разяснение на основни характеристики на застрахователния продукт, като: вида застраховка, застрахователното покритие, плащанията на застрахователната премия, основни изключения от покритието, основни задължения при сключване  по време на действие на договора, както и при предявяване на застрахователна претенция, а също и за начините за прекратяването на договора."

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във