Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застрахователните брокери с премиен приход от 851 381 хил. лв. през първото полугодие

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото полугодие на 2019 г., възлиза на 851 381 хил. лв., с което се отчита увеличение от 14 %, от които 773 892 хил. лв. (при отчетени 663 762 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и премиен приход от 77 489 хил. лв. (81 827 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави. Това съобщава Комисията за финансов надзор.

Приходите от комисионни на застрахователните брокери към 30.06.2019 г. възлизат на 138 551 хил. лв., нараствайки с 13 % на годишна база.

От всички начислени комисиони, 95% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 5% – съответно в животозастраховането.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2019 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (56,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (29.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Заболяване” (2,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).

При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2019 г., е записан основно по застраховка „Живот” и рента (43,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Застраховка "Заболяване"” (32,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Застраховка "Злополука"” (10%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).

Facebook logo
Бъдете с нас и във