Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застрахователният пазар остава стабилен с нива, близки до 2019-а

Пазарът на общо застраховане остава стабилен въпреки цялостната икономическата стагнация вследствие на COVID-19, показва анализът на Асоциацията на българските застрахователи  по данните на Комисията за финансов надзор за август. 

След лек спад през април (-0.5%) и май (-1.63%), в края на шестмесечието на тази година се регистрира слаб пазарен ръст от 0.65% на годишна база, а през август той достига 1.54 на сто. Размерът на премийният приход за август е 1.63 млрд. лева. На практика, „ковид“ ефектът върху пазара на общо застраховане се изразява в ограничаване темпа на развитие и запазване на приблизително същите нива като миналата година. Изплатените обезщетения в общото застраховане са в размер на 670 млн. лв., като се регистрира намаление на размера им от 1.09% на годишна база.

По линия на 

„Гражданска отговорност“ на автомобилистите 

премийният приход е 740 млн. лв., като с ръст от 0.38% остава близо до нивата от 2019-а. По-отчетлива е тенденцията за ръст на обезщетенията – през август повишението е с 10% спрямо същия период на миналата година. Незначителен е спадът в премийния приход по Каско – 1.14% на годишна база.

Продължава позитивна тенденция при имуществените застраховки от предходните месеци. По линия на „Пожар и природни бедствия“ нарастването на премийния приход на годишна база е 12.7 на сто. Най-значителен е ръстът при застраховка „Индустриален пожар“ от 20.37%, а при „Пожар и други опасности“ е 7.37 процента. По линия на „Щети на имущество“ премийният приход нараства с  2.1%, като при застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ ръстът е 4.16 на сто.  Обяснимо се отчита значим спад по линии на бизнес, свързани с някои видове транспорт и пътуване. Понижението на премийния приход по застраховка „Помощ при пътуване“ остава значително, но вероятно отслабването на противоепидемичните мерки през летните месеци са оказали влияние, изразено чрез „спад на спада“. Намалението на премийния приход по тази застраховка на годишна база към август е 43.9%, а към шестмесечието е било 49.2 процента.

В 

животозастраховането 

продължава тенденцията на спад на премийния приход и увеличение на изплатените обезщетения спрямо 2019 г., което е очакван резултат в условията на стагнация и икономическа несигурност за голяма част от населението. През август тази година премийният приход достига 296 млн. лв., като намалението на годишна база е 14.64 процента. Размерът на изплатените обезщетения към август от 118 млн. лв. е с 6.92 % по-висок от същия период на миналата година.

Данните общо за застрахователния пазар потвърждават 

постепенния тренд към възстановяване. 

Премийният приход общо за пазара за август тази година е 1.93 млрд. лв. - с 1.33% по-нисък от същия период за 2019-а. За сравнение, намалението на премийния приход на годишна база за май  е 3.48%, а за юни – 2.04 процента. Общият размер на изплатените обезщетения достига 789 млн., с което остава приблизително на същите нива като през миналата година, с незначително нарастване от 0.04 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във