Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Застрахователите управляват 7.645 млрд. лева

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 7.645 млрд. лв. към края на декември 2018 година. Техният размер се увеличава с 347.7 млн. лв. (4.8%) в сравнение с края на декември 2017 г. (7.297 млрд. лв.), а намалява със 102.3 млн. лв. (1.3%) спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. (7.747 млрд. лева), съобщиха от БНБ.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 118.4 млн. лв. (5.8%) - от 2.034 млрд. лв. към края на декември 2017 г. до 2.153 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 година. Спрямо края на септември 2018 г. (2.128 млрд. лв.) те се увеличават с 24.2 млн. лв. (1.1%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на декември 2018 г. е 28.2% при 27.9% към края на четвъртото тримесечие на 2017 г. и 27.5% в края на септември 2018 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 229.4 млн. лв. (4.4%) - от 5.263 млрд. лв. към края на декември 2017 г. до 5.492 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 г., а намаляват със 126.5 млн. лв. (2.3%) спрямо края на септември 2018 г. (5.619 млрд. лева). Към края на декември 2018 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 71.8% при 72.1% в края на четвъртото тримесечие на 2017 г. и 72.5% към края на септември 2018 година.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2018 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база намаляват с 10.6 млн. лв. (0.3%) до 3.751 млрд. лева. Спрямо края на декември 2017 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават със 109.7 млн. лв. (11.6%) до 1.052 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват със 111.6 млн. лв. (14.8%) до 864 млн.лв., а депозитите се понижават с 16.9 млн. лв. (2.5%) до 664.7 млн. лева. В края на четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции в портфейлите на застрахователите, е 49.1% при 51.5% към края на същото тримесечие на 2017 г., на акциите и другите форми на собственост - 13.8% при 12.9% към края на декември 2017 г., на вземанията от застрахователни операции - 11.3% при 10.3% към края на четвъртото тримесечие на 2017 г., и на депозитите - 8.7% при 9.3% към края на декември 2017 година.

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, основен дял имат активите в левове, които са 42.5% от общия размер на активите към края на декември 2018 г. при 40.3% към края на четвъртото тримесечие на 2017 година. Активите в евро са 31.3% при 30.7% към края на декември 2017 година. Към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. активите в щатски долари са 3.9% при 3.5% към края на декември 2017 г., а в други валути - 22.4% при 25.4% към края на декември 2017 година.

По отношение на географската структура на активите на дружествата  към края на декември 2018 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 190.9 млн. лв. (5.2%) до 3.849 млрд. лв. при 3.658 млрд. лв. към края на декември 2017 година. Техният относителен дял е 50.3% към края на декември 2018 г. при 50.1% към края на същия месец на 2017 година. В края на четвъртото тримесечие на 2018 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 68.1 млн. лв. (2.1%) до 3.379 млрд. лв. при 3.311 млрд. лв. към края на декември 2017 г., като относителният им дял към края на декември 2018 г. е 44.2% при 45.4% в края на декември 2017 година.

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2018 г. са 7.645 млрд. лева. Собственият капитал е 2.175 млрд. лв. към края на декември 2018 г., като намалява с 14.9 млн. лв. (0.7%) спрямо края на декември 2017 г. (2.190 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. е 28.5% при 30% към края на същото тримесечие на 2017 година.

Към края на декември 2018 г. застрахователните технически резерви са нараснали  на годишна база с 360.9 млн. лв. (8.5%) до 4.613 млрд. лв., при 4.252 млрд. лв. към края на декември 2017 година. Техният дял в размера на пасивите е 60.3% към декември 2018 г. при 58.3% към края на декември 2017 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във