Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И БАНКЕРИ СИ ПОДЕЛЯТ ФИНАНСОВАТА БАНИЦА

Банковото застраховане се развива много бързо в света. За хората извън този бизнес обаче понякога е трудно да разберат доколко ефективно работи този хибрид от застраховане и банкиране.
Основите му във вида, в който е познат днес, бяха поставени във Великобритания през 1985 година. Английската животозастрахователна компания Standard Life инвестира в една от най-големите шотландски банки - Bank of Scotland. Няколко месеца по-късно френският застраховател GAN придоби значителен дял в CIC. Германия навлезе в този бизнес през 1986 г., а Италия две години по-късно.

Популярността на банковото застраховане в България не е толкова голяма поради факта, че пазарът тук още не е привикнал към интегриране на финансовите услуги, както е в повечето европейски страни. Много от големите европейски банки имат дългогодишен опит като застрахователни посредници или дори като оторизирани агенти, а европейските застрахователи предлагат на своите клиенти ипотеки, лични заеми и кредити. През последните няколко години финансовите институции в цяла Европа се възползват от предложените от банковото застраховане възможности.
У нас първи опити да предложат съвместни банково-застрахователни услуги направиха Евро инс и Евробанк. Застрахователната компания трета година успешно предлага на пазара застраховки на депозити. В банковите среди и на пазара продуктът е

познат като Златен депозит

Преди няколко години плах опит в застраховането на гражданските депозити направи застрахователната компания Балкан. Тогава тя застрахова всички депозити във фалиралата по-късно АГРОБИЗНЕСБАНК. След неуспешния старт на този специфичен вид застраховка през 1994 г. тя се загуби задълго от пазара и се появи отново едва в края на 1998 година.
Различното, което се предлага сега, е, че не се застраховат всички депозити в една банка, а се застраховат депозити на един клиент в различни банки, обясниха специалистите на Евро инс. Друг вариант на услугата е застраховката на пакет депозити в дадена търговска банка. В момента застрахователната компания е сключила договор за предлагането на този продукт само с Евробанк, но е готова да си партнира и с други банки.
Застраховката на депозити се сключва от името и за сметка на търговската банка, в която е открит депозитът. Каква е ползата за клиента на банката? Българското законодателство гарантира влоговете на гражданите, но до определена сума. Застраховката покрива финансовата загуба на разликата между пълния размер на депозита (изчислен към датата на обявяване на банката в несъстоятелност) и максималния размер на сумата, която вложителят има право да получи по Закона за гарантиране на влоговете (за сумите над 5000 лв. - около две трети от депозита). Затова покритието, което дава застраховката, е за депозити над 10 000 лв., уточняват още застрахователните специалисти. В добавка застрахователната полица гарантира на клиента на банката и по-голям лихвен процент по вложението. Застраховката важи само за срока на депозита и само за депозити в български търговски банки, уточняват експертите на застрахователната компания.
Застраховка на депозита може да направи не само банката, но и депозантът, бил той физическо или юридическо лице, обясни пред в.БАНКЕРЪ изпълнителният директор на Евро инс Виолета Даракова. Засега обаче такива инициативи не е предприел никой. За разлика от застраховките за сметка на банката, които се радват на голям интерес от страна на клиентите.
Освен с Евро инс банкерите от Евробанк си сътрудничат успешно и с ДЗИ. Преди няколко месеца на пазара бе пуснат съвместния

продукт Сребърен депозит

Името на предлаганата застрахователната защита не трябва да заблуждава и да се смята, че става въпрос за второкачествен продукт. Разликата между двете банкови застраховки - Златен депозит и Сребърен депозит, е в екстрите, които съпътстват основната услуга. Клиентите на Евробанк, притежаващи Сребърен депозит, получават безплатна застраховка Злополука в ДЗИ-Общо застраховане, която покрива рисковете при смърт и трайна загуба на трудоспособност на банковия клиент вследствие на злополука. В случай че притежава повече от един депозит, клиентът става притежател и на повече от една застраховка, уточниха от ДЗИ. Застрахователната сума е функция от размера на депозита, като сумите по сметката се закръгляват в полза на клиента. При настъпване на застрахователно събитие клиентът на банката или неговите наследници получават обезщетенията в рамките на 15 дни след представянето на необходимата документация. Въпросната застраховка важи както на територията на България, така и в чужбина и е в сила до закриването на депозита.
Освен застраховането на депозити Евро инс предлага още два продукта, покриващи финансовите рискове. Първият от тях - Отговорност за митнически задължения, е много атрактивен според специалистите. Вторият, наречен Гаранции, се предлага от много компании. И двете застраховки са тясно свързани с типични банкови операции.

Отговорности за митнически задължения

се предлага на българския пазар за първи път през 1999 г., веднага след приемането на Закона за митниците. По своя характер застрахователният продукт е уникален и много малко застрахователните компании покриват сходни рискове. Съгласно митническия закон, фирмите, занимаващи се с внос на стоки, трябва да представят пред съответните власти банкова гаранция или депозит до размера на митническите си задължения (сборове). С Отговорности за митнически задължения фирмите се освобождават от задължението да депозират пари, когато извършват външнотърговска дейност. Според сега действащото законодателство митниците не могат да приемат като гаранция пряко застрахователна полица. Затова и се налага по-сложната схема: застрахователят гарантира задълженията на своя клиент пред банка, а тя от своя страна издава банкова гаранция пред митническите власти. Застраховката покрива митническите сборове плюс лихви за просрочие. Но покритието не обхваща глобите за митнически нарушения и таксите, уточняват от застрахователната компания.
Евро инс продава тази застраховка в сътрудничество с две банки - Евробанк и Първа източна международна банка. Застраховката покрива максимална отговорност до 1 млн. щ. долара. Предлагането на този вид застраховка е много добре обезпечено с презастрахователен договор в реномирана компания, обясниха експертите от Евро инс. Застрахователят издава всякакви гаранции за пълния спектър външнотърговски режими. Интересът към застраховката е голям. Тя е популярна най-вече между спедиторските фирми. Над 90% от издаваните полици се дават за транзитен режим, който допуска многократен внос и износ. Митницита разрешава на дадена фирма да внася стока до определена сума. От своя страна застрахователната компания издава полица за тази сума, а банката - съответната гаранция. Вносът на алкохол и цигари се допуска с еднократна гаранция, и то за цялата сума на митото. Във всички други случаи гаранцията е между 10 и 20% от митническото задължение. При застраховането на по-специални стоки Евро инс подхожда много внимателно и ако се налага, въвежда допълнителни условия пред клиентите си, като например конвой на стоката. Застраховат се и складовете за внос на стока, при които, ако е наложително, компанията изисква и организиране на въоръжена охрана, за да бъде сключена полицата. При определени условия Евро инс застрахова и временен внос. Що се отнася до щетимостта на застраховката, за двете години, откакто тя се предлага на пазара, има само два застрахователни случая - от охраняеми паркинги са откраднати камиони с вносна стока. Максималният срок на Отговорности с митнически задължения е една година, при временен внос е шест месеца, а при еднократни гаранции тя е валидна за периода на транзита.
Оборотът на Евро инс по този вид застраховка е сравнително голям, което позволи на компанията да свали сериозно цената на застраховката (размера на застрахователната премия). В момента застрахователното дружество има издадени полици за оборот на стока за над 4.5 млн. лева.
С другата застраховка - Гаранция, се застраховат на практика всички издавани от банките гаранции - за участие в търгове, гаранции за добро изпълнение, гаранция за доставка на стоки или оборудване и т.н. Този застрахователен продукт е широко известен и се продава от почти всички застрахователни компании. И в този случай Евро инс застрахова банката, която е отпуснала гаранцията, и ако тя бъде усвоена, застрахователят плаща на банката. Предлагането на тази застраховка не е масово, а освен това преди сключването й се прави сериозно проучване на клиентите.

Булстрад-ДСК-Живот също провокира клиентите на пазара

с интересни продукти, които предлага съвместно с банки. В това начинание нейни партньори са ДСК, която е неин акционер, и РОСЕКСИМБАНК. Съвместно с ДСК застрахователната компания предлага застраховка Живот на кредитополучателите било за потребителски, било за жилищни кредити. Тя се предлага автоматично на всички физически лица, потърсили кредит, и е абсолютно безплатна за тях. Почти всички други подобни банково-застрахователни продукти се заплащат от кредитополучателя. При предлаганата от Булстрад и ДСК услуга клиентът трябва само да се съгласи или да откажат да бъде застрахован безплатно. Има банки, които поставят изрично изискване пред кредитоискателите да се застраховат.
Рисковете, които покрива тя, са смърт, трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука или заболяване. Застраховката не покрива смърт или трайна загуба на трудоспособност вследствие самоубийство или опит за самоубийство. Не покрива и фатални последствия за застрахования от война, от предварително съществуващо тежко заболяване или наркомания, алкохолизъм и други подобни. Териториално застраховката покрива застрахователни събития във всяка точка на света. Няма ограничения за възрастта на клиентите, нито се изискват някакви медицински удостоверения за състоянието на кредотополучателя, който иска да бъде застрахован. Предлаганата от Булстрад-ДСК-Живот услуга бе пусната на пазара в началото на 2000 година. Тя е предложена и на кредитополучатели, които са взели кредити в предишни години, и повечето от тях са я приели. Що се отнася до новите кредитополучатели на ДСК, почти всички искат да имат застраховка, показва статистиката на банката. Размерът на застрахователното покритие е до размера на неизплатената част от кредита. Застрахователната защита трае, докато се изплати кредитът. В случай на смърт на застрахованото лице (предвидена с полица) застрахователят изплаща на Банка ДСК съответната сума. Ако договорът за кредит е сключен с повече от един кредитополучател, застрахователят изплаща на банката сума, равна на застрахователната сума, съответстваща на броя на кредитополучателите. В случай на пълна трайна нетрудоспособност на застрахованото лице (покривана от застраховката) застрахователното дружество поема плащането на погасителните вноски по кредита, докато трае пълната нетрудоспособност.
Клиентите на банката могат да сключат и индивидуална застраховка Живот, но освен че ще я платят от собствения си джоб, услугата е и доста по-скъпа, отколкото когато се предлага групово, т.е. чрез банката.
Застрахователна компания Булстрад-ДСК-Живот е разработила съвместен продукт и с РОСЕКСИМБАНК. Това е застраховка Злополука за депозантите на банката. Тя не се различава кой знай колко от това, което предлагат другите компании. Изисква се депозантите да са физически лица и да са на възраст между 18 и 75 години, размерът на авоара да е по-голям от 1000 лв. и да е внесен за не по-малко от един месец. Застраховката покрива рисковете и трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука. Що се отнася до това кой плаща за нея - има два варианта. Единият е застрахователната премия (цена) да е за сметка на РОСЕКСИМБАНК, а другият - да е за сметка на депозанта. В първия случай размерът на обезщетението (застрахователната сума) може да бъде 1000 лв. за едномесечни депозити, 2000 лв. за тримесечни и 3000 лв. за шестмесечни депозити. Когато депозантът си плаща сам, сумата може да бъде 5000 и 10 000 лв., а премията, която плаща застрахованият, е съответно по 0.5 лв. и 1 лв. месечно.

(следва)

Facebook logo
Бъдете с нас и във