Банкеръ Daily

Финансов дневник

Заради нулевите лихви: Расте интересът към взаимните фондове

"Банка ДСК" обяви, че през 2021 г. интересът от страна на домакинства и фирми към различните форми за инвестиции във финансови инструменти и управление на средствата им е значително засилен. 

"Практически нулевите лихви по традиционните банкови депозити дават силен тласък на колективните схеми за инвестиране и общите активи на местните фондове нарастват с повече от 840 млн. лв. през годината", се казва в съобщение на банката, което отразява резултатите на дъщерното й дружество "ДСК Взаимни Фондове".

Отбелязано е, че активите на "ДСК Взаимни Фондове" се увеличават със 171 милиона лева, което е най-голямото годишно изменение в историята им – ръст от почти 90% за дванадесет месечния период.

Взаимните фондове представляват форма на колективно инвестиране, при която парите на множество инвеститори се обединяват, за да се вложат в различни ценни книжа. Например акции, облигации, финансови инструменти, деривати, търгувани на различни пазари в цял свят.

При нарастване на стойността на ценните книжа в портфейла на даден фонд, стойността на дяловете, които инвеститорите са купили, също нараства. Когато в такъв случай инвеститорът продаде дяловете си, той има печалба. Доходността на един дял се изчислява от управляващите дружества и се публикува на сайтовете им.

В същото време лихвената статистика на БНБ показва, че през ноември средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове е 0.09%, а по тези в евро намалява до 0.10 процента. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00%, а средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нива съответно от 0.15% и 0.20 на сто.

"Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди", уточняват обаче от "Банка ДСК".

Facebook logo
Бъдете с нас и във