Банкеръ Daily

Финансов дневник

Заплатите на бюджетните служители ще бъдат увеличени с 10%

За всички държавни дейности са осигурени средства за увеличение с десет на сто на заплатите на заетия персонал и за съответните осигурителни вноски от работодател, съобщиха от пресцентъра на правителството.

Министерският съвет измени свое Решение № 208 от 2019 г., с което се приемат стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 година. Стандартите са съобразени с основните допускания на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 - 2022 г. и с възможностите на държавния бюджет за следващата година.

За 2020 г. за държавните дейности в сектор „Образование“ стандартите за финансиране на детските градини са завишени средно с 15%, за неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелки за професионална подготовка - дневна форма на обучение и дуална система на обучение, на специалните училища и центровете за специална образователна подкрепа увеличението е с 16%. Стандартите за ученик в други форми на обучение (вечерна, задочна, индивидуална и самостоятелна) са повишени средно е 18 %. Нормативите за дете/ученик са завишени средно е 15%, като някои от тях запазват нивото си от 2019 г.

Допълващият стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение е увеличен с 19%, а този за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап - с 5%. За 2020 г. се въвежда нов допълващ стандарт за ученик е разширено изучаване на музика. Допълващите стандарти за материална база и за поддръжка на автобуси запазват нивото си от 2019 г.
В сферата на социалните услуги стандартите са увеличени диференцирано. За специализираните институции за предоставяне на социални услуги нарастването е с 10%, за социалните услуги, предоставяни в общността, е в границите от 8 до 20%. Най-голямо е повишението за центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи - с 20 %.

Стандартите за защитените жилища на лица с увреждания и за центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания са завишени с 15%, а тези за дневните центрове за деца и/или пълнолетни деца с увреждания - с 10%. Увеличение с 8% имат стандартите за центровете за временно настаняване и за обществена подкрепа, за наблюдавано и преходно жилище, дневни центрове за стари хора и центрове за социална рехабилитация и интеграция, звено „Майка и бебе“, центровете за работа с деца на улицата и приютите. За 2020 г. месечната помощ на ученик запазва нивото си от 2019 г. и е в размер на 35 лв.

В сферата на културата стандартът за финансиране на държавните музеи, художествени галерии, Центъра за подводна археология, Културен център „Двореца“ и Българската национална филмотека е увеличен с 8,2%, а стандартът за Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ - с 8%, спрямо 2019 г.

За делегираните от държавата дейности в културата, финансирани чрез бюджетите на общините, стандартите за музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер са завишени с 8,6%, а за читалищата - с 10%.

В област „Здравеопазване“ стандартите за медицинско обслужване в здравен кабинет са увеличени с 10%, а тези за яслена група към детска градина, детска ясла, детска кухня и за здравните медиатори - е 11%. Стандартът за финансиране на общинските съвети по наркотичните вещества и превантивните информационни центрове е повишен с 8,7%.

За 2020 г. за делегираните от държавата дейности в областта на сигурността и защитата на населението при извънредни ситуации се въвеждат стандарти за финансиране на издръжката на районните полицейски инспектори и на детските педагогически стаи, както и допълващ стандарт за обслужвана площ за тези две дейности.

Стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. са съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във