Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Заложни къщи въртят търговия с боклук

Вземат отпадъци срещу минимални суми уж за залог, а после печелят от рециклирането им

S 250 b8573756 c0ec 49f4 9624 8d460ba9a9fe

Политико-икономико-медицинският хаос в страната явно е добра предпоставка за оживление сред черния и сенчест бизнес. Неслучайно се е появил и рецидив - незаконна търговия с отпадъци, осъществявана през заложни къщи.

Големите "екстри" при използването на тази "техника"са две - заложните къщи не влизат в обхвата на държавни регулации, а трафикантите спестяват осигуряването на задължителните банкови гаранции за дейността си. За това "изобретение"  били сигнализирани две министерства - на финансите и на околната среда и водите. За пръв път подобна информация бе огласена от Българската асоциация за рециклиране (БАР) преди няколко години, но гласът й се загуби... в пустинята. 

 

Заради изискваните банкови гаранции - 25 000 лв. за търговия с отпадъци и по 5000 лв. за всяко депо, много фирми са спрели дейност, а площадките им за рециклируеми суровини са закрити. Така част от тази специфична търговия

вече се извършва незаконно,

кражбите от инфраструктурните обекти продължават, а изобретателността на "предприемачите" за заобикаляне на закона става все по-голяма.

В сивия сектор на този отрасъл вече има нов "участник" - заложни къщи, които приемат отпадъци, от които хората искат да се освободят. Това става като вещите се вземат срещу минимално възнаграждение, оформено като заложен билет. Боклуците, естествено, не се търсят от залогодателите, съхраняват се до натрупването на подобаващи количества, след което се продават или се изнасят през границата.

Потърсихме Александър Ценов, член на управителния съвет на Българската асоциация на заложните къщи за коментар. „Най-вероятно става дума за изкупвателни пунктове за отпадъци, чийто шефове са решили да заобиколят закона. Създали са фиктивни заложни къщи, разположени в индустриални зони единствено с тази цел”, каза той специално за „БАНКЕРЪ”.

Според него

няма как сигналите да се отнасят

до членове на асоциацията, която обхваща над 50% от големите вериги със сериозен бизнес в страната.

„Учудващо е как подобна дейност, съмнителна още от пръв поглед, продължава да убягва на районните полицейски инспектори. Но от друга страна, по места всичко се случва", разочарован е Ценов заради петненето на този сериозно регулиран бизнес.

"Подобна дейност не е невъзможна, но при тях няма подобна информация. Съхранението на отпадъци изисква площи, бази, транспорт, а и законодателството е доста затегнато, за да се нарушава с лекота", заяви за „БАНКЕРЪ” Анна Благоева, изпълнителен директор на Българската асоциация по рециклиране.

Схемата позволява отклоняването на значителен ресурс, без да се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за разрешителен режим, банкови гаранции, оборудвани площадки и разделно съхраняване на отпадъците. Заложните къщи

не подлежат и на тежкия санкционен режим

по ЗУО, защото официално не приемат отпадъци, а вещи в залог.

От друга страна, условията и редът за предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи не са уредени със закон, а в наредба за дейността на заложните къщи. Изискванията към заложната къща са няколко:

- регистрация по реда на Търговския закон и Закона за търговския регистър;

- регистрация в Министерство на финансите преди осъществяването на сделки с изделия от благородни метали и скъпоценни камъни;

- вписване като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни;

- приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се утвърждават от председателя на ДАНС.

Има и изисквания към прокуриста, управителя, члена на управителен и контролен орган или неограничено отговорния съдружник в заложната къща, които обаче никой не контролира.

Няма единен режим за заложните къщи, т.е. регистър, а

контролът се свежда единствено до предписания и санкции.

Колкото и да изглежда странно, в този бизнес т. нар. компетентни органи не могат да упражняват ефективен контрол нито превантивно - чрез отказ за регистрация (ако установят, че лицата не отговарят на изискванията) или чрез отнемане на разрешителното и заличаване от регистъра (ако установят нарушения).

Всъщност, самата Наредба за дейността на заложните къщи не забранява изрично търговията с отпадъци. Ето какво могат и не могат да правят собствениците им:

- заложната къща е лице, което по занятие предоставя парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи;

- заложната къща не може да извършва по занятие други търговски сделки, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й;

- заложната къща не може да предоставя парични заеми, обезпечени с ипотека върху недвижим имот и ограничени вещни права, да придобива собственост или право на ползване върху недвижими имоти срещу предоставянето на паричен заем, както и да сключва договори за продажба с уговорка за обратно изкупуване;

- заложната къща не може да приема в залог движими културни ценности от национално и световно значение, оръжие и боеприпаси, с изключение на хладно оръжие.

Значи... отпадъци може!

 


Престъпление и наказаниеРедове от обвинение, предявено пред съда


Прокурорът поддържа обвинението и твърди,че безспорно е доказано от обективна и субективна страна, че подсъдимият е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Свидетели са продавали в посочените два обекта вещи, които са се явили отпадъци за тях от черни и цветни метали. Никой не е имал съзнанието, че отива да залага вещи там. На входа на  обектите е имало и ценоразписи на различни черни и цветни метали.

Като комисионери са били назначени във визирания в обвинителния акт период, лицата *** В., ***. Те твърдят, че са извършвали дейност, при която са били залагани вещи и от нито едно доказателство по делото не става ясно, някое лице да е дошло да потърси тези вещи и някой да е възприел  продажбата на тези вещи като вид залог. Това е бил начин да се оформят сделките от продажба на черни и цветни метали.

Дружеството през визирания период не притежавало лиценз по ЗУО, за да  разполага с право да извършва такава търговска дейност.

Прокурорът пледира още,че подсъдимият не е изкупувал лично тези метали, но това е извършвано чрез работници и един управител на дружеството няма как да се намира в различните си обекти и вместо да извършва дейност по управление на дружеството, би седнал точно той да изкупува  черните и цветни метали. Това се установявало  от тримата свидетели-комисионери, които безспорно са извършвали тази дейност, съобразно вменените  им от управителят на дружеството трудови задължения.

Прокурорът счита още, че именно  подсъдимият е осъществявал фактическото управление на обектите и в  неговото  правомощие е било да разпореди на подчинените му лица да приемат или не отпадъци от черни и цветни метали.

Деянието е извършено именно от подсъдимият с посредственото извършителство на лицата, които са били служители в дружеството, назначени на съответна длъжност.

От обективна  страна прокурорът твърди, че деянието е извършено при пряк умисъл, и следва да му се наложи наказания съгласно разпоредбите на чл. 36 и съобразяване с разпоредбите на чл. 234б, ал. 1 от Наказателния кодекс, което предвижда лишаване от свобода до пет години."

Facebook logo
Бъдете с нас и във