Банкеръ Daily

Финансов дневник

Закриха Института за стратегически анализи на Асен Василев

На 2 август Асен Василев предаде държавните финанси в ръцете на Росица Желева

Служебният кабинет отмени постановлението за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник. С отмяната ще се избегнат неблагоприятните последици от предвидените в него структурни, кадрови и функционални промени както в Министерството на финансите, така и в други административни структури във и извън системата на ведомството, аргументират се от правителството. Институтът бе създаден от бившия финансов министър Асен Василев с цел да изпълнява функции на единен център за изготвяне на стратегически микро- и макроикономически анализи по различни тематични направления, вкл. фискална политика, стопанска конюнктура, пазар на труда, здравеопазване, както и разработване на прогнози, математически и статистически модели с приложна и практическа насоченост.

Според сегашната власт със закриването на института се осигурява създаването на едно от условията, необходими за организацията и произвеждането на прозрачни, честни и демократични избори за народни представители за 48-то Народно събрание, както и за ефективна защита на фиска. Тъй като отпадането на физическия контрол при отпечатването на ценните книжа може сериозно да затрудни изпълнението на ангажиментите на Министерството на финансите във връзка с контрола при отпечатването на бюлетини съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс, както и контролните функции във връзка със защитата на фиска.

В служебното правителство министърът на финансите не съвместява функциите на заместник министър-председател по управление на европейските средства. А това налага и запазването на дирекция „Централно координационно звено“ в структурата на администрацията на Министерския съвет с цел обезпечаване на надлежното и ефективно подпомагане на вицепремиера при изпълнението на неговите правомощия.

С отмяната на постановлението отпада и преминаването към Министерството на правосъдието на дейностите, свързани със защитата на българската държава по международни арбитражни дела и осъществяване на процесуалното представителство на държавата пред чужди юрисдикции, включително международни арбитражни производства.

Правителството добри и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. за увеличаване на числеността на персонала на Агенцията за държавна финансова инспекция за обезпечаване на постоянно увеличаващия се брой искания за извършване на финансови инспекции. Допълнителните щатни бройки са за сметка на закрития Национален компенсационен жилищен фонд.

С друго свое решение кабинетът определи заместник-министъра на финансите Даниела Добрева за управител за Република България в Черноморската банка за търговия и развитие, за заместник-управител за Република България в Международния валутен фонд, за управител за Република България в Международната инвестиционна банка, за ръководител на българската делегация в Съвета на Международната банка за икономическо сътрудничество и член на Съвета. Също така одобри допълването на Международната асоциация за развитие към международните финансови организации, в които министърът на финансите е определен за управител за Република България.

България е страна-членка в Черноморската банка за търговия и развитие, Международния валутен фонд, Международната инвестиционна банка, Международната банка за икономическо сътрудничество и Международната асоциация за развитие и като акционер се ползва с правото да определи свои представители в управителните органи на международните финансови институции, съгласно учредителните им договори и вътрешните им правила.

Facebook logo
Бъдете с нас и във