Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЗАКОНЪТ ЗА ФИНАНСОВИТЕ КОНГЛОМЕРАТИ ЩЕ ПОДПАЛИ ГЛАВИТЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ

Експертите по оценка на риска във финансовите институции у нас ги очакват доста стресиращи събития. Освен че ще трябва да изчисляват сложните параметри на пазарния и операционния риск, в скоро време те ще се сблъскат и с необходимостта да се съобразяват с капиталовите изисквания за финансовите конгломерати. Те ще бъдат въведени със специален закон, който се разработва от експертна група. В нея влизат представители на БНБ, на Комисията за финансов надзор и на Министерството на финансите и документът трябва да бъде готов най-късно в края на 2005 година. Законопроектът се готви по настояване на ЕС и в изпълнение на директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на министрите на съюза от 16 декември 2002 г. За допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и инвестиционните фирми във финансов конгломерат.За финансов конгломерат ще се смята всеки холдинг, който притежава банки, застрахователни фирми и инвестиционни посредници и чиито активи са над 40% от общото балансово число на всички дружества в холдинга, взети заедно. В този случай търговското предприятие ще се смята за финансов конгломерат и всички негови поделения ще бъдат обект на контрол. Без значение е ще е дали фирмата майка е финансова институция, или не. Директивата въвежда много условия за това, какъв дял трябва да притежава една фирма в капитала на други дружества, за да се смятат те за част от финансов конгломерат. В общи линии обаче в него ще попадат всички компании, в които една фирма владее повече от 20% от акциите или дружествените дялове и 40% от общия размер на активите им са свързани с финансова дейност - кредити, застрахователни и осигурителни полици, лизингови договори, форуърдни операции, депозити, акредитиви и т.н.Целта на проектозакона за финансовите конгломерати ще бъде навреме да се установи дали в една корпоративна група едни и същи средства не се използват за капитал на различните дружества от структурата й. На проверка ще подлежи концентрацията на пазарен, кредитен, валутен и всякакъв друг риск, правилното разпределение на капитала в различните дружества от групата, както и трансферите между отделните юридически лица в нея. Оценката дали общият размер на капитала в конгломерата покрива всички рискове ще се прави по няколко механизма, които са разбираеми единствено за специалистите в тази област и трудно могат да бъдат обяснени на популярен език. Всъщност това е и най-голямото предизвикателство пред експертите, разработващи проектозакона за надзор върху финансовите конгломерати - как да направят съпоставими механизмите за изчисляване на капиталовата адекватност на банките, на застрахователните дружества и на инвестиционните посредници. Защото от правилния анализ на този показател изцяло зависи правилната преценка за това, дали капиталът на конгломерата е достатъчен, за да покрие всички рискове, на които са изложени фирмите в него, или не. Най-общо казано обаче, когато надзорните органи установят, че фирмата майка емитира дълг - например облигации, и с парите от тях увеличава капитала на дъщерните си дружества, надзорният орган ще може да намалява общия капитал на конгломерата с част или с пълния размер на използваните за тази цел суми, с които фирмата майка е задлъжняла. Същото се отнася и за нейни дъщерни дружества, които са акционери в други фирми.При положение че на някоя от фирмите в конгломерата не й достига капитал, надзорният орган ще може да прецени дали това застрашава стабилността на цялата група и да задължи останалите й членове да предприемат съответните мерки по увеличаване на своя капитал. Прави впечатление, че според документите, съпътстващи директива 2002/87/ЕО, колкото по-голямо участие има една фирма в дъщерните си компании, толкова по-рисков е конгломератът.Що се отнася до институцията, която ще надзирава конгломератите - т.нар. контрольор, засега не се предвижда да се прави нова единна мегаструктура. Когато начело на конгломератът е банка, отговорността за стабилността на цялата група ще лежи на раменете на управление Банков надзор на БНБ. В случай че компанията майка е застрахователно дружество, контролът ще осъществява Комисията по финансов надзор. Не е ясно обаче чия ще е отговорността, ако сърцето на конгломерата е фирма, занимаваща се с производствена или търговска дейност. Във всеки случай в подготвяния закон за надзор над финансовите конгломерати ще има текстове, които ще задължават всяка една фирма да предоставя цялата информация, която й поиска съответната контролна институция.Въвеждането в действие на Закона за надзор върху финансовите конгломерати допълнително ще утежни работата експертите по риска в различните институции. При операциите си на пазара пък финансовите дружества ще трябва да се съобразяват не само със собствената си политика, а и с тази на всички останали фирми от своя холдинг. Това, разбира се, ще принуди мениджърите да бъдат много по-внимателни при сключването на сделки, но управлението на отделните корпоративни групи ще стане много по-сложно и ще зависи от точността на анализите на цял куп служители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във