Банкеръ Daily

Класация на "БАНКЕРЪ" на най-добрите банки в края на първото тримесечие на 2021 г.:

Загубата на едни е печалба за други

Печалбата на банковия сектор се изстреля до 349.4 млн. лв. в края на март 2021 г., което е ръст от 18% в сравнение с края на март миналата година. Силните данни са подкрепени от ръст на кредитите, депозитите, а и на активите. Въпреки това не е време за излишно прехласване. Защото има някои условности за доброто представяне. 

Например влиянието на кредитния мораториум върху крайния резултат. Негативните ефекти от отсрочките по кредитите върху балансите на кредитните институции се очаква да лъснат тепърва, а вероятно някои банки ще трябва да заделят и допълнителни провизии, за да покрият влошаването на портфейлите. Което пък може да се отрази негативно на тяхната рентабилност. Да не забравяме, че и ниските лихвени проценти ще продължат да оказват натиск върху нетния лихвен доход, които продължава своя спад. 

Вече 28 години "БАНКЕРЪ" подготвя класация на най-добре работещите банки в България на всеки три месеца. Избраните от нас показатели са:

1. Общо активи: Размерът на активите за всяка една банка е важен показател, защото обикновено той предполага по-широк икономически обхват и често по-разнообразен поток от приходи. Това разнообразие само по себе си може да помогне на банката за смекчаване на вредните ефекти от непредвидени събития, каквото бе пандемията. Точно в този момент влиянието на банките в различни индустрии се явява ключово, защото възстановяването в различните сектори се случва с различно темпо, а има и такива, които растат по време на кризата - например ИТ индустрията, онлайн търговци и куриерските фирми, докато колегите им от туризма са на колене. Освен това по-големите банки имат достъп до по-големи пазари, които имат по-добри перспективи за растеж.

2. Собствен капитал: Естеството на банковия бизнес налага поддържането на адекватни нива на собствения капитал. Той е от решаващо значение за здравето както на самата банка, така и на финансовата система като цяло. Неслучайно този показател е следен зорко и от Европа, която изисква банките да заделят достатъчен капитал за покриване на неочаквани загуби и да поддържат платежоспособност по време на криза. Основен принцип е, че размерът на изисквания капитал зависи от риска, който се приписва на активите на определена банка. 

3. Печалба: Опитните банкери казват, че печалбата е първата защитна линия срещу влошаване на кредитния портфейл и обезценката на активите. Неслучайно БНБ разпореди през 2020 г. и 2021 г. банките да капитализират цялата си печалба. Смисълът на тази операция е, да се даде допълнителна сигурност както на банките, така и на техните клиенти. Когато например много кредитополучатели внезапно се окажат неспособни да изплатят своите заеми или някои от инвестициите на банката изгубят стойност, банката ще реализира загуба и ако няма създаден капиталов буфер, тя може дори да фалира. Което се е случвало много пъти в България. Но, ако има стабилна капиталова база, банката ще я използва, за да покрие загубата и да продължи да функционира и обслужва своите клиенти. И в известен смисъл ще се "ваксинира" срещу влошаване на кредитния портфейл и обезценката на активите.

4. Възвръщаемост на активите: Коефициентът на възвръщаемост на активите, известен също като ROA, е най-често използваният показател за рентабилност на банките. Простичкото обяснение е, че той измерва колко ефективно една компания може да управлява активите си, за да генерира печалба. Исторически погледнато, съотношението от 1% или повече се счита за доста добро. Но трябва да се има предвид, че при по-големите банки има тенденция това съотношение да е по-ниско.

5. Възвръщаемост на собствения капитал: Друго съотношение, което си заслужава да се разгледа, е възвръщаемост на собствения капитал или ROE. Това съотношение обикновено се използва от акционерите като мярка за възвръщаемост на техните инвестиции. Показателят отчита размера на дохода на банката, който се връща като собствен капитал. За разлика от ROA, коефициентът ROE е по-висок при по-големите банки.

6. Ефективност: Един от ключовите показатели за мениджмънта на кредитните институции е ефективното им управление. Този показател е и добър ориентир за клиентите и за техните решения къде да държат парите си на съхранение. Анализаторите измерват краткосрочните или текущите резултати на компанията, използвайки Коефициентът на ефективност. От едната страна стоят активите, от друга пасивите, като се вземат предвид и текущите операции. Този показател всъщност е изключително важен, тъй като подобряването му обикновено води и до по-добра рентабилност.

Делът на активите на петте най-големи банки в банковата система на база общите активи възлиза на 66.53% към 31 март 2021 година. Това означава, че концентрацията в банковия сектор, в който оперират 24 банки - шест от които са клонове на чуждестранни кредитни институции, се запазва висока.

 


Общо активи


на банковата система към 31 март 2021 г. възлизат на 127 млрд. лв., като отбелязват ръст от 2.71% спрямо 31 декември 2020-та. По размер на активите, първите 10 банки концентрират 87.59% от активите на банковата система общо.

На челна позиция продължава да бъде УниКредит Булбанк АД с активи в размер на 24.8 млрд. лв. или 19.49% пазарен дял, като бележи ръст от 2.96% в активите спрямо 31 декември 2020 година.

Банка ДСК ЕАД остава на втора позиция с 18.27% пазарен дял и ръст от 1.99% спрямо предходното тримесечие.

На трета позиция е Обединена българска банка АД, която запазва мястото си от 31 декември 2020 г., с пазарен дял от 10.26% и ръст в активите от 2.12% спрямо 31 декември 2020 г.

Четвърта и пета позиция са без промяна спрямо края на предходното тримесечие и се заемат съответно от Юробанк България АД и Първа инвестиционна банка АД.

 


Нетните активи


на банките към 31 март 2021 г. възлизат на 15.6 млрд. лв., като бележат ръст от 1.89% спрямо 31 декември 2020 година.

На челна позиция по този показател остава Банка ДСК ЕАД, като към 31 март 2021 г. нетните й активи бележат покачване от 2.74% спрямо 31 декември 2020-та.

Увеличение от 3.00% в нетните активи регистрира и УниКредит Булбанк АД, но остава на второ място по този показател.

Няма промяна в класацията и при Юробанк България АД, която заема трета позиция по нетни активи, отчитайки ръст от 2.16% спрямо 31 декември 2020 година.

Българска банка за развитие АД продължава да е на четвърта позиция, въпреки че отчита намаление в нетните си активи от 2.20% спрямо 31 декември 2020-та.

Обединена българска банка АД пък е пета, като регистрира увеличение на нетните активи от 1.97% спрямо 31 декември 2020 година.

 


Нетната печалба


на банковата система през първото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 31.6% до 349 млн. лв., спрямо 265 млн. лв. за същия период през 2020 година. Което може да означава, че въпреки пандемията банките са работили добре.  

УниКредит Булбанк АД е на челна позиция с печалба от 99 млн. лв. или 28.38% дял от печалбите в сектора, като за същия период на предходната година тя е отчела загуба от 12 млн. лева.

Банка ДСК ЕАД застава на втора позиция по дял на печалбата в сектора, а именно 26.19%, отчитайки спад от 15.92% спрямо първата четвърт на 2020-та.

Юробанк България АД регистрира печалба от 38 млн. лв. за периода или 11.96% намаление, като застава на третата позиция с 11.01% дял в печалбите на сектора към 31 март 2021-ва.

Обединена българска банка АД е на четвърта позиция с печалба от 35 млн. лв., като отбелязва увеличение от 66.78% в резултата, спрямо същия период през 2020-та.

Петата позиция заема Райфайзенбанк (България) ЕАД с печалба от 20 млн. лв. за първото тримесечие на 2021 г., като регистрира увеличение от над 18 млн. лв. спрямо същия период на миналата година.

 


Възвръщаемостта на активите


Тя е изчислена на база Нетна печалба/Общо активи и възлиза на 0.27% общо за банковата система през първото тримесечие на 2021 година.

По този показател БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България запазва първата си позиция с 1.07%, въпреки отбелязания спад спрямо предходната година, когато възвръщаемостта на активите е била 1.22%.

Ти Би Ай Банк ЕАД остава на второ място с 0.68% възвръщаемост на активите през първата четвърт на 2021 година.

Трета  в класацията е Уникредит Булбанк АД с 0.40% възвращаемост.

Банка ДСК ЕАД отчита 0.39% възвращаемост на активите, запазвайки четвъртото място, а ПроКредит Банк (България) EАД заема пето място с 0.35 на сто.

 


Възвръщаемостта на собствения капитал


Тя е изчислена на база Нетна печалба/Собствен капитал, като класацията не включва клоновете на чуждестранни банки. Всъщност през първото тримесечие на 2021 г. възвръщаемостта като цяло се свива. 

С най-висока възвръщаемост на собствения капитал през този период е ПроКредит Банк (България) ЕАД - с 3.53 процента. Втора е Ти Би Ай Банк ЕАД - с 3.43%, следвана от Уникредит Булбанк АД - с 3.13%, Банка ДСК ЕАД - с 2.80% и Алианц Банк България АД - с 2.56 процента.

 


Показателят за ефективност


който се изчислява като съотношение между административните разходи и общият нетен оперативен доход, отчита подобрение. За първото тримесечие на 2020 г. той е 44.00% докато година по-късно вече е  37.76 процента.

На челна позиция по този показател е УниКредит Булбанк АД с ниво от 26.85% спрямо 65.93% за първите три месеца на 2020-та.

Българска банка за развитие АД отчита понижение на ефективността до 27.35% спрямо 23.42% за същия период през 2020 г., но запазва втората си позиция.

На трето място е Банка ДСК ЕАД, която отчита увеличение на показателя – от 28.70% през първите три месеца на 2020 г. на 29.53% за същия период на 2021-ва.

Следва Юробанк България АД, която отбелязва минимално понижение на ефективността – 34.73%, спрямо 34.61% за първите три месеца на 2020 година.

На пета позиция е Алианц Банк България АД, която отчита подобрение на показателя за ефективност.

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Атанас Ненов - мениджър, Консултантски услуги, Илиан Бонев - асистент, Консултантски услуги, и Павел Пирински - директор, Одиторски услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във