Банкеръ Daily

Финансов дневник

За първото полугодие е отчетено положително бюджетно салдо по консолидираната фискална програма

Със свое решение правителството одобри доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2020 година.

На база данни от тримесечните отчети за касовото изпълнението на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2020 г. е положително в размер на 1 610,2 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 098,9 млн. лв. и по европейските средства в размер на 511,4 млн. лева.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към 30.06.2020 г. са в размер на 21 431,6 млн. лв. или 48,3 % от годишните разчети, като отчитат спад от 3,8 на сто спрямо същия период на предходната година. Приходите се забавят вследствие на негативните ефекти върху постъпленията при всички основни данъци от кризата, породена от разрастването на пандемията с COVID-19. Данъчните постъпления намаляват в номинално изражение с 3,6 на сто спрямо полугодието на 2019 г. Неданъчните приходи имат спад от 18,7 на сто спрямо отчетените за първите шест месеца на 2019 г., а приходите от помощи и дарения нарастват с 36,4 на сто спрямо отчетените към месец юни на предходната година. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 17 057,3 млн. лв., което представлява 48,9 % от годишните разчети. Неданъчните приходи са в размер на 2 804,2 млн. лв., което представлява 41,3 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 570,2 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на месец юни 2020 г. възлизат на 19 821,4 млн. лв., което е 41,4 % от годишните разчети. Нелихвените разходи са в размер на 18 769,5 млн. лв., което представлява 41,2 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 30.06.2020 г. са в размер на 17 375,5 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 379,4 млн. лв., предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 14,5 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 363,4 млн. лв. или 50,1 % от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 688,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом за системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 г.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2020 г. е 9,89 млрд. лв., в т.ч. 9,84 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,05 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във