Банкеръ Daily

Финансов дневник

Вземанията на фирмите за бързи кредити достигат 2.8 млрд. лв. към края на септември

По данни на БНБ към края на септември 2019 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.775 млрд. лв. при 2.433 млрд. лв. в края на септември 2018 година. Те се увеличават с 14.1% (342.3 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. и с 4.2% (111 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2019 година.

Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 87 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 98.3 лв. (в т.ч. 32.3 млн. лв. през третото тримесечие на 2019 г.), а закупените – 11.3 млн. лв. (в т.ч. 3.3 млн. лв. през третото тримесечие на 2019 г.).

В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 1.242 млрд. лв. в края на септември 2019 година. Те се увеличават със 17.2% (182 млн. лв.) спрямо края на септември 2018 г. и с 3.4% (41.2 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2019 година.

В края на третото тримесечие на 2019 г. вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 721.9 млн. лева. Те се увеличават с 10.6% (69.1 млн. лв.) на годишна база и с 6.9% (46.4 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2019 година. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 616.9 млн. лв. в края на септември 2019 г., като нарастват с 26.9% (130.6 млн. лв.) спрямо края на същия месец на 2018 г. и с 4.7% (27.6 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2019 година.

Към края на септември 2019 г. размерът на необслужваните кредити е 194.7 млн. лева. Те намаляват с 16.8% (39.4 млн. лева) в сравнение с края на септември 2018 г. и с 2.1% (4.2 млн. лева) спрямо края на юни 2019 година.

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори. В края на септември 2019 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база със 17.8% (333.4 млн. лв.) до 2.207 млрд. лева. Спрямо края на юни 2019 г. те се повишават с 3.4% (72 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти се увеличава от 78.1% в края на септември 2018 г. до 80.3% в края на същия месец на 2019 година.

Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 471.1 млн. лв. към края на третото тримесечие на 2019 година. Те нарастват с 2.6% (12.1 млн. лв.) в сравнение със септември 2018 г. и с 6% (26.8 млн. лв.) спрямо края на юни 2019 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 19.1% в края на септември 2018 г. до 17.1% в края на същия месец на 2019 година.

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 2.071 млрд. лв. в края на третото тримесечие на 2019 година. Те се увеличават с 19% (331.3 млн. лв.) на годишна база и с 4% (79.8 млн. лв.) спрямо края на юни 2019 година.

Размерът на жилищните кредити в края на третото тримесечие на 2019 г. е 30.6 млн. лв. и намалява с 2.3% (0.7 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2018 година и със 7.6% (2.5 млн. лева) спрямо юни 2019 г. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД е 1.4% в края на септември 2019 г. при 1.7% в края на същия месец на 2018 година. Другите кредити са общо 104.8 млн. лв. в края на септември 2019 г., като на годишна база те се увеличават с 2.8% (2.8 млн. лв.), а намаляват с 4.8% (5.2 млн. лв.) спрямо края на юни 2019 година.

Източници на финансиране. В края на септември 2019 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3.271 млрд.лв. при 2.937 млрд. лв. в края на същия месец на 2018 година. Те се увеличават с 11.4% (333.9 млн. лв.) спрямо септември 2018 г. и с 3.4% (106.2 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2019 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 1.655 млрд. лв. (50.6% от общия размер на пасивите) в края на септември 2019 година. Размерът им нараства с 16.6% (235.2 млн. лв.) спрямо края на септември 2018 г., а намалява с 2.9% (49.7 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2019 година.

Кредитите с матуритет над 1 година представляват 88.8% от общия размер на получените кредити в края на септември 2019 г. при 85.1% в края на същия месец на 2018 година. Техният размер е 1.470 млрд. лв. в края на септември 2019 г., като на годишна база те нарастват с 21.6% (261.3 млн. лв.) и с 2.5% (36.2 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2019 година.

В структурата на получените кредити преобладават кредитите от резиденти, които са 1.506 млрд. лв. в края на септември 2019 година. Те се увеличават с 51.2% (510.2 млн. лв.) спрямо края на септември 2018 г. и с 3.5% (50.4 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2019 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити се увеличава от 70.1% в края на септември 2018 г. до 91% в края на септември 2019 година.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в кредитиране, е 41.5 млн. лв. в края на септември 2019 година. Той се увеличава с 9.4% (3.6 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2018 г. и остава без промяна спрямо края на юни 2019 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във