Банкеръ Daily

Финансов дневник

Вземанията на дружествата за бързи кредити достигнаха 2.66 млрд. лв към края на юни

Към края на юни 2019 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.664 млрд. лв. (2.3% от БВП) при 2.429 млрд. лв. (2.3% от БВП) в края на юни 2018 година, сочат данни на Българската народна банка. Те се увеличават с 9.7% (235.3 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. и с 5.7% (143.7 млн. лв.) в сравнение с края на март 2019 година. Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 92.1 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 100.6 млн. лв. (в т.ч. 17.7 млн.лв. през второто тримесечие на 2019 г.), а закупените – 8.4 млн. лв. (в т.ч. 0.4 млн. лв. през второто тримесечие на 2019 г.).

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) преобладават потребителските кредити, които са 1.991 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2019 година. Те се увеличават с 18.3% (308.6 млн.лв.) на годишна база и с 4.6% (87.3 млн. лв.) спрямо края на март 2019 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити нараства от 92.4% към края на юни 2018 г. до 93.3% към края на същия месец на 2019 година.

Размерът на жилищните кредити в края на второто тримесечие на 2019 г. е 33.1 млн. лв. и намалява с 10.8% (4 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2018 година и с 0.1% (0.03 млн. лева) спрямо март 2019 г. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията е 1.6% в края на юни 2019 г. при 2% в края на същия месец на 2018 година.

Другите кредити са общо 110.1 млн. лв. в края на юни 2019 г., като на годишна база те се увеличават със 7.9% (8 млн. лв.) и с 16.7% (15.7 млн. лв.) спрямо края на март 2019 година. Относителният им дял намалява от 5.6% в края на юни 2018 г. до 5.2% в края на същия месец на 2019 година.

В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 1.201 млрд. лв. в края на юни 2019 година. Те се увеличават с 18.7% (189.4 млн.лв.) спрямо края на юни 2018 г. и с 5.7% (64.4 млн. лв.) в сравнение с края на март 2019 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 41.6% в края на юни 2018 г. до 45.1% в края на същия месец на 2019 година.

В края на второто тримесечие на 2019 г. вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 675.7 млн. лева. Те се увеличават със 7.3% (46.2 млн.лв.) на годишна база и с 4.8% (31 млн.лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2019 година. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 589.2 млн. лв. в края на юни 2019 г. Към края на юни 2019 г. размерът на необслужваните кредити е 198.9 млн. лева. Те намаляват с 28.5% (79.2 млн. лева) в сравнение с края на юни 2018 г. и с 1% (2 млн. лева) спрямо края на март 2019 година.

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори. В края на юни 2019 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база със 17.2% (312.6 млн. лв.) до 2.135 млрд. лева. Спрямо края на март 2019 г. те се повишават с 5.1% (102.9 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти се увеличава от 76.1% в края на юни 2018 г. до 80.9% в края на същия месец на 2019 година. Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 444.4 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2019 година.

Източници на финансиране. В края на юни 2019 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3.165 млрд.лв. при 2.935 млрд.лв. в края на същия месец на 2018 година. Те се увеличават със 7.8% (229.9 млн. лв.) спрямо юни 2018 г. и с 4.8% (143.9 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2019 година. В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 1.705 млрд. лв. (53.9% от общия размер на пасивите) в края на юни 2019 година. Размерът им нараства с 27.8% (371.2 млн.лв.) спрямо края на юни 2018 г. и с 11.8% (180 млн. лв.) в сравнение с края на март 2019 година.

Кредитите с матуритет над 1 година представляват 84.1% от общия размер на получените кредити в края на юни 2019 г. при 82.1% в края на същия месец на 2018 година. Техният размер е 1.434 млрд. лв. в края на юни 2019 г., като на годишна база те нарастват с 31% (338.9 млн.лв.) и с 13.1% (166 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2019 година.

В структурата на получените кредити преобладават кредитите от резиденти, които са 1.456 млрд. лв. в края на юни 2019 година. Те се увеличават със 70% (599.6 млн. лв.) спрямо края на юни 2018 г. и със 17.4% (215.5 млн. лв.) в сравнение с края на март 2019 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити се увеличава от 64.2% в края на юни 2018 г. до 85.4% в края на юни 2019 година. Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в кредитиране, е 41.5 млн. лв. в края на юни 2019 година. Той се увеличава със 7.9% (3 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2018 г. и остава без промяна спрямо края на март 2019 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във