Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Въвеждат по-строги банкови правила за свързаните лица

БНБ ще издаде голям брой наредби, правила и препоръки за допълнително регулиране на акционерното участие и кредитирането на свързани лица в търговските банки. Това ще стане през следващата година, ако Народното събрание приеме предложените му поправки в Закона за кредитните институции. Те са внесени в съответствие с препоръките на доклада на МВФ и на Световната банка по програмата за оценка на финансовия сектор (FSAP), която направиха експерти от двете международни финансови институции. В този доклад има редица предложения за подобряване на надзора. Въпросните предложения са и част от програмата на БНБ за  оптимизации на надзора, която тя изпълнява от края на 2015-а.  Както в доклада на двете международни финансови институции, така и в хода на изготвянето на програмата за оптимизация на надзора на БНБ бе констатирано, че при установяване на свързаност между лицата при предоставяне на кредити съществуват редица проблеми от правно естество. Стана ясно, че действащата у нас нормативна база третира доста стеснено понятието "вързани лица", което дава възможност тази обвързаност да бъде заобиколена при отпускането на заеми, а заедно с това и съответните регулаторни ограничения. Именно към преодоляването на този проблем са насочени голяма част от промените в Закона за кредитните институции, внесени в Народното събрание.

Предвижда се да бъде въведено изискването банките да предоставят допълнителни данни за действителните собственици на всяко дружество, което притежава квалифицирано дялово участие в банка. Това означава всяка компания, притежаваща дял, който й позволява да играе решаваща роля - например блокираща квота, при вземането на стратегически за банката решения на общото й събрание - да разкрива своите истински собственици до физическо лице, когато се налага. Предложен е нов текст в закона, който да задължава банките да предоставят на БНБ съответната информация, когато са им станали известни обстоятелства, даващи основание да се смята, че някои акционери пряко или непряко притежават над 20% от капитала й и влияят негативно върху бизнеса й.

За да се намалят възможностите за заобикаляне на ограниченията за даване на кредити на свързани лица, са внесени и текстове, които разширяват това понятие. Например понятието "акционери, притежаващи акции, които им осигуряват повече от 10 на сто от общия брой на гласовете в общото събрание", ще бъде заменено с по-широко обхватната формула: "лица, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие в капитала на банката". Въвеждат се по-строги правила за одобрението на подобни заеми. Ако промените бъдат приети, такива кредити вече ще трябва да се одобряват и от надзорните съвети на банките, а при едностепенна система на управление - от всички членове на съветите на директорите.

В проектозакона се казва, че БНБ ще има ангажимента да разработи и да издаде специална наредба, в която да са записани конкретните индикатори за идентифициране на свързаните лица. Вземанията на банка от тези лица ще бъдат докладвани на БНБ чрез специална отчетна форма. Централната банка ще трябва да изготви специална наредба за конкретните начини, по които ще се изчисляват тези вземания, и за параметрите, които трябва да съдържа спомената нова отчетна форма до БНБ.

Нова наредба на БНБ ще урежда и изискванията за вътрешните правила, които банките трябва да приемат за отпускането, отчитането и следенето на рисковете, свързани с вътрешните кредити.

Специална промяна в норматива предвижда БНБ да получи правото да въвежда като задължителни изисквания всички препоръки и добри практики на Европейския банков орган, като ги трансформира в свои наредби, съобразени с българската пазарна действителност. Така въпросните актове на ЕБО ще имат не препоръчителен, а задължителен характер за българската банкова система.

Проектът за промени в Закона за кредитните институции бе приет на първо четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси на 16 ноември. Следващата стъпка е да бъде разгледан на първо четене в пленарната зала.

 

 

ПОЗИЦИИ

Менда Стоянова, депутат от ГЕРБ председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси:

"Не мога да разбера защо трябваше да се чака да изминат две години, за да бъдат предложени тези промени в Закона за кредитните институции."

 

Йордан Цонев, депутат от ДПС:

"Във връзка с препоръките в един доклад за макроикономическата стабилност, в който изготвилите го институции са се натъкнали на някакви случаи, представляващи според външните наблюдатели инвестиции в свързани лица, но според действащите нормативни документи у нас не са, сега ние ще пригаждаме законодателството си към техните съмнения. Вместо да кажем кои точно са свързаните лица, ние даваме на регулатора да преценява всеки отделен случай субективно. Този законопроект е бланково позволение на надзора да прави каквото си иска."

 

Румен Гечев, депутат от БСП:

"Такива промени в Закона за кредитните институции няма как да се разглеждат от бюджетната комисия, без на заседанието да присъстват шефовете на БНБ. А тук виждаме само някакви представители на отдели от Централната банка."

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във