Банкеръ Daily

Финансов дневник

Върнатите пари за "Хемус" извеждат бюджета на 731 млн. лв. излишък

Министерството на финансите очаква в края на юли бюджетът да е на излишък в размер на 731 млн. лева. "Подобрението на бюджетното салдо за месец юли е значително и се дължи, от една страна на продължаващото подобрение в частта на приходите и от друга – на трансакция по възстановяване на средства по държавния бюджет от сметката за чужди средства на МРРБ, която по същество представлява възстановен разход и се отразява в намаление на разходите по държавния бюджет на касова основа", уточняват от финансовото министерство. 

Преди месец Министерският съвет взе решение Министерство на регионалното развитие и благоустройството да върне над 490.77 млн. лв., предвидени за строителството на магистрала "Хемус", в централния бюджет. Тогава от "Дондуков 1" съобщиха, че тези средства ще се използват за приоритетни дейности за предотвратяване на последиците от пандемията от COVID-19.

Според данните на МФ приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към юли 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 29.265 млрд. лв. (61,5 % от годишния разчет), като спрямо същия период на 2020 г. се отбелязва ръст от близо 4.0 млрд. лева. Данъчните и неданъчните приходи  нарастват с 4,3 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 0.3 млрд. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма се очаква да бъдат в размер на 28.534 млрд. лв., което е 54,4 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 23.542 млрдн. лева. Значителният ръст на разходите към юли 2021 г. спрямо същия период на предходната година е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато към юли 2021 г. тези разходи са съществени, и от друга страна – на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в Закона за държавния бюджет за 2021 година, поясняват от Министерството на финансите..

Разгледани по икономически елементи най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните разходи. В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 740 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до юли.

Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на годината, базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г., както и увеличението от м. юли 2021 г. В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемична обстановка, включително разходи за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв. и други.

Принос за нарастване на разходите за субсидии за нефинансови предприятия имат плащанията по мярката „60/40“, мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други. В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, който се дължи на извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във