Банкеръ Daily

Финансов дневник

Външният дълг се сви

Според данните от месечните отчети за касовото изпълнение, бюджетният излишък по консолидираната фискална програма за първите пет месеца на 2018 г. достигна 1.4 млрд. лв. (1.4% от прогнозния БВП). Положителният резултат бе формиран от превишение на приходите над разходите по националния бюджет (в размер на 1.6% от прогнозния БВП), докато при европейските средства бе реализиран минимален дефицит (0.3% от прогнозния БВП).Това става ясно от Месечния обзор на българската икономика, изготвен от Министерството на финансите.
Общо приходите и помощите в края на май възлязоха на 16 млрд. лв., като се повишиха с 8.6% спрямо май 2017 г. Отчетеното нарастване при данъчните и неданъчните приходни групи бе съответно 9.9% и 5.3%, докато помощите за същия период намаляха с 9.3%. Най-висок принос за растежа на общите бюджетни постъпления имаха тези от социално- и здравноосигурителни вноски, с повишение от 14.1% на годишна база, следвани от приходите от косвени данъци (повишение от 6.4%) и преки данъци (13.1%). При касовите постъпления от ДДС, акцизи и мита бе отчетено повишение съответно в размер на 6.9%, 4.5% и 25.9% на годишна база.
Общите правителствени разходи, включително вноската на България в бюджета на ЕС,  нараснаха с 11.7% на годишна база до 14.6 млрд. лв. Най-голям принос за растежа им имаха по-високите плащания за персонал (с 26.1% на годишна база), което се дължи основно на политиката за повишаване на възнагражденията на педагогическия персонал. Значителен принос имаха и социалните разходи и стипендии (растеж от 7.1%), поради базов ефект от повишаването на пенсиите считано от юли 2017 г., както и по-високите с 62% инвестиционни разходи. Изразходваните средства за текуща издръжка и лихви бяха по-ниски в сравнение с нивото им от май 2017 г., съответно с 10% и 2.3%.
Фискалният резерв към края на май достигна 10.4 млрд. лв. (9.9% от прогнозния БВП), в т.ч. 9.6 млрд. лв. средства на депозит в БНБ и други банки и 0.8 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи и др. 
В края на май държавният дълг (вкл. държавногарантираният) възлезе на 24.3 млрд. лв. (23.3% от прогнозния БВП, при 27.4% от БВП година по-рано). Вътрешният дълг намаля до 5.4% от прогнозния БВП при 6.4% за първите пет месеца на предходната година. Съотношението на външния дълг към БВП се понижи от 19.2% през май 2017 г. до 16%. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във