Банкеръ Daily

Финансов дневник

Външният дълг нараства с 639 млн.евро

Брутният външен дълг на страната нараства с 639.1 млн.евро (1.9%) за година, показват данни на Българската народна банка. В края на декември 2016 г. той достига 34 727.6 млн. евро или 73.9% от БВП.

Дългосрочните задължения са 26 711.7 млн. евро и нарастват с 502.5 млн. евро (1.9%) на годишна база.

Краткосрочните задължения възлизат на 8015.9 млн. евро и се увеличават със 136.6 млн.евро (1.7%) спрямо края на 2015 г., посочват от БНБ.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на декември 2016 г. е 6769.7 млн. евро и на годишна база расте с 1189.6 млн. евро (21.3%).

От БНБ уточняват, че това се дължи на придобитите от нерезиденти ценни книжа от емитираните през март 2016 г. от България облигации на международните капиталови пазари.

Външните задължения на сектор Банки са 4162.9 млн. евро. Те се повишават с 36.6 млн. евро (0.9%) спрямо края на 2015 г.

Външните задължения на Други сектори 4 са 11 254.3 млн. евро. Те намаляват s 477.4  млн. евро (4.1%).

В края на декември 2016 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 540.7 млн. евро, което е със 109.7 млн. евро (0.9%) по-малко в сравнение с края на 2015 г.

През януари– декември 2016 г. полученото външно финансиране е в размер на 7240.1 млн. евро при 5969.6 млн. евро януари –  декември 2015 г. От него 2123 млн. евро (29.3% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 1065 млн. евро (14.7% от общия размер) за сектор Банки, 2056.4 млн. евро (28.4%) за Други сектори, а 1995.6 млн. евро (27.6%) са вътрешнофирмено кредитиране.

През януари– декември 2016 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 6635.8 млн. евро при 8411.8 млн. евро за януари– декември 2015 г. Нетният външен дълг в края на декември 2016 г. е 2876.4 млн. евро, като намалява с 3826.7 млн. евро (57.1%) спрямо края на 2015 г. (6703.1млн. евро). Понижението се дължи на по-голямото нарастване на брутните външни активи (с 4465.8 млн. евро, 16.3%) в сравнение с увеличението на брутния външен дълг ( с 639.1  млн. евро, 1.9%). Като процент от БВП нетният външен дълг възлиза на 6.1%  в края на декември 2016 г. при 14.8% в края на 2015 г, обявиха от БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във