Банкеръ Weekly

Антоанета Василева:

Всичко е фарс

Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка не е из­точ­ва­на, ка­те­го­рич­на бе­ше съп­ру­га­та на бан­ке­ра Цве­тан Ва­си­лев - Ан­то­а­не­та Ва­си­ле­ва, и оп­ре­де­ли ка­то фарс об­ви­не­ни­я­та сре­щу не­го. “Па­ри­те са в бан­ка­та, ня­ма дуп­ка от 4 млрд. ле­ва. До 30 юни ло­ши­те кре­ди­ти бя­ха под 2%, а на 30 сеп­тем­в­ри са по­ве­че, как ста­на та­ка?”, по­пи­та Ва­си­ле­ва. Тя под­чер­та и че съп­ру­гът й все още смя­та прес­т­рук­ту­ри­ра­не­то на КТБ за въз­мож­но, още по­ве­че че ин­вес­ти­то­ри­те имат ин­те­рес то­ва да се слу­чи.

В пе­тък (24 ок­том­в­ри) Ан­то­а­не­та Ва­си­ле­ва се яви в со­фийс­ко­то след­с­т­вие, за­що­то бе при­зо­ва­на за раз­пит по об­ви­не­ние за пра­не на па­ри. В сре­да­та на ок­том­в­ри от Со­фийс­ка­та град­с­ка про­ку­ра­ту­ра съ­об­щи­ха, че е об­ра­зу­ва­но до­съ­деб­но про­из­вод­с­т­во сре­щу се­мейс­т­во Ва­си­ле­ви за­ра­ди по­куп­ка­та на къ­ща в Швей­ца­рия за 20 млн. швейц. фран­ка. Са­мо че се­га се ока­за, че ня­кой по ве­ри­га­та не­що не е до­раз­б­рал. Ва­си­ле­ва вле­зе и из­ле­зе от след­с­т­ви­е­то, без да по­лу­чи как­во­то и да би­ло об­ви­не­ние, а да­де по­ка­за­ния са­мо в ка­чес­т­во­то на сви­де­тел. То­ва ня­ма­ше как да се слу­чи, ако дейс­т­ви­тел­но е има­ло об­ра­зу­ва­но раз­с­лед­ва­не и сре­щу нея.

По­ве­че от два ча­са Ва­си­ле­ва и ад­во­ка­тът й Мен­ко Мен­ков тряб­ва­ше да обяс­ня­ват от­къ­де и как са спе­че­ле­ни па­ри­те за та­зи къ­ща и да до­каз­ват вся­ка ду­ма с до­ку­мен­ти. За да бъ­де ку­пен имо­тът, са ин­вес­ти­ра­ни лич­ни сред­с­т­ва на Цве­тан Ва­си­лев и е тег­лен ипо­те­чен кре­дит от швей­цар­с­ка бан­ка. А се­га, по­не­же всич­ки смет­ки и иму­щес­т­во на се­мейс­т­во­то са бло­ки­ра­ни по ис­ка­не на про­ку­ра­ту­ра­та и внос­ки­те към бан­ка­та не мо­гат да се пла­щат, Ва­си­ле­ви най-ве­ро­ят­но ще за­гу­бят къ­ща­та в Швей­ца­рия.

Об­ви­не­ния не са пов­ди­га­ни ни­то сре­щу Цве­тан Ва­си­лев, ни­то сре­щу съп­ру­га­та му Ан­то­а­не­та. “Ще съм мно­го учу­ден, ако изоб­що бъ­дат пов­диг­на­ти об­ви­не­ния, за­що­то спо­ред мен не­ща­та са пре­дел­но яс­ни. Имо­тът е при­до­бит с ипо­те­чен кре­дит, из­тег­лен от Ан­то­а­не­та Ва­си­ле­ва от швей­цар­с­ка бан­ка в ка­чес­т­во­то й на фи­зи­чес­ко ли­це, как­то и с лич­ни сред­с­т­ва на Цве­тан Ва­си­лев. Ин­вес­ти­ра­ни­те в имо­та па­ри са от лич­на­та смет­ка на Цве­тан Ва­си­лев, ня­мат ни­що об­що ни­то с КТБ, ни­то с па­ри­те на вло­жи­те­ли­те в бан­ка­та. То­ва са лич­ни при­хо­ди, ко­и­то Цве­тан Ва­си­лев е дек­ла­ри­рал пред влас­ти­те и е пла­тил да­нъ­ци вър­ху тях. То­зи имот съ­що е дек­ла­ри­ран в го­диш­ни­те да­нъч­ни дек­ла­ра­ции на Ва­си­ле­ви, ня­ма ни­що не­ред­но или скри­то. Пре­дос­та­вих­ме на про­ку­ра­ту­ра­та и акт от ре­ви­зия, нап­ра­ве­на на се­мейс­т­во­то - прик­лю­чи­ла е през юни 2013-а и про­вер­ка­та об­х­ва­ща пе­ри­од за де­сет го­ди­ни на­зад. Та­ка че за мен не­ща­та са изяс­не­ни”, по­яс­ни ад­во­кат Мен­ко Мен­ков.

“Аз имам сво­е­то обяс­не­ние на ко­го е ста­нал не­у­до­бен Цве­тан Ва­си­лев, но не ис­кам да го спо­де­лям пуб­лич­но, за­що­то смя­там, че то­ва мо­же да ни нав­ре­ди”, ла­ко­нич­на бе Ан­то­а­не­та Ва­си­ле­ва по въп­ро­са за при­чи­ни­те, до­ве­ли до всич­ко, ко­е­то се случ­ва око­ло КТБ и съп­ру­га й в пос­лед­ни­те ме­се­ци. Тя оба­че пот­вър­ди, че сре­щу Ва­си­лев са от­п­ра­вя­ни се­ри­оз­ни зап­ла­хи - по те­ле­фон, с пис­ма и чрез пос­ред­ни­ци. За­то­ва до глав­ния про­ку­рор са би­ли из­п­ра­те­ни ня­кол­ко пис­ма с мол­ба да бъ­де оси­гу­ре­на фи­зи­чес­ка­та бе­зо­пас­ност на Цве­тан Ва­си­лев, но те са ос­та­на­ли без от­го­вор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във