Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ВИЕНСКИ ВАЛС ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ

В края на 2005 г. Европейската комисия публикува Бяла книга за финансовите услуги 2005-2010, в която се очертава политиката на ЕС в областта на финансовите услуги през следващите пет години. Въпреки че в документа се отчита несъмненият прогрес на интеграцията в тази област, както и успехът на Плана за действие във финансовите услуги (FSAP-1999), се подчертава, че финансовата индустрия - банкова, застрахователна, ценни книжа и управление на активи, все още има неотключен потенциал, който може да насърчи заетостта и растежа.
По-добре интегрираният финансов пазар безспорно ще доведе до ефективно насочване на ресурсите и насърчаване на икономическия растеж в Европейския съюз. Показателно е, че всички сегменти на финансовия пазар в ЕС отчитат устойчив растеж през последните години. Когато става дума за
интегриран пазар на финансови услуги
имаме предвид пазар, на който всеки гражданин на ЕС може активно да се възползва от услугите независимо от границите между страните членки на ЕС. Премахването на множеството бариери в това отношение ще даде възможност на потребителите да се възползват от най-добрите условия за кредити, депозити и изобщо от финансовите продукти.
Бялата книга беше предшествана от публикуваната през май 2005 г. Зелена книга за финансовите услуги, която постави на публичен дебат основните проблеми пред интеграцията на финансовите пазари на ЕС и мерките за тяхното преодоляване. Практика на европейското законодателство е въвеждането на регулациите в общността да се предшества от широка дискусия.
Законодателната програма на Европейската комисия за 2006 г.
носи амбициозното заглавие Отключване на пълния потенциал на ЕС. В нея важно място заемат промените в сферата на финансовите услуги. След председателството на Великобритания, което имаше за цел борбата с тероризма и облекчаване на дълговото бреме на високозадлъжнелите страни, австрийското председателство се фокусира върху по-нататъшната интеграция на единния европейски финансов пазар. Въпреки че не се очакват сензационни промени, 2006-а се очертава като една изключително активна година както по отношение на законодателни промени, така и на аналитична работа и дискусии за това как да се променя европейският пазар на финансови услуги.
Фундаменталната философия на мерките за интеграция е по-нататъшната защита на потребителите и насърчаване на конкуренцията на пазара на финансовите услуги в Европа.
Трите инициативи в областта на банкирането на дребно
обхващат ипотечните кредити, потребителските кредити и единната платежна зона.
Ипотечните кредити са изключително важен за икономиката и за гражданите финансов продукт. Те представляват около 40% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Според оценки на Европейската комисия интегрирането на пазара на ипотечните кредити ще доведе до увеличаване на БВП на ЕС с 0.7 процента.
Покупката на жилище за повечето хора е най-голямата придобивка в живота им. Политиката и законодателството за ипотечните кредити в отделните страни членки са много различни, което се дължи на исторически, културни и исторически фактори. В някои страни държавата в по-значителна степен се намесва на този пазар, а в други регулацията е твърде ограничена и засяга само задължителната информация, която трябва да се предоставя на кредитополучателите. Доказателство за слабата интеграция на този пазар в ЕС е и фактът, че само 1% от ипотечните кредити в ЕС имат презграничен характер и това са най-вече заеми за покупка на ваканционни къщи или жилища в крайгранични зони.
Консултациите по този въпрос със страните членки на равнище Европейски съюз започнаха още през 2003 г., като се формира т.нар. Група Форум. Тази група завърши работата си с 48 препоръки за създаването на
паневропейски пазар на ипотечните кредити
През юли 2005 г. беше публикувана Зелена книга за ипотечните кредити. В нея се описваха всички специфики при ипотечните кредити в отделните държави членки на ЕС. Бяха направени и анализи на възможностите за уеднаквяване на нормативната база, регулираща този тип заеми, както и на икономическите ефекти от това. Книгата провокира активна дискусия. На тази основа се очаква подготовката на Бяла книга за ипотечните кредити, която ще се приеме през 2006 година. Тя ще формира общата политика в областта на ипотечните заеми, която ще следва ЕС. Целта е интегриране на европейския пазар на заемите, обезпечени с имоти. Предвижда се да се въведат задължителни изисквания по отношение на предоставянето на информация, което е решаващ въпрос, като се вземе предвид сложността на този финансов продукт, сравнително високите разходи и големите срокове за погасяване.
Предмет на обсъждане е и въвеждането на ограничения по отношение на таксите във връзка с предсрочното изплащане на заема, годишния процент на разходите (консолидирана пълна цена на кредита), стандартизиране на договорите за ипотечен кредит, извънсъдебни способи за решаване на спорове и др.
Предвижда се също въвеждането на общи условия за предоставящите ипотечен кредит институции, базирани в една страна от ЕС, възможности те да получат достъп до информация за кредитосопсобността на потенциалните кредитополучатели и за правния статут на собствеността в друга страна. Това ще доведе до разширяване на презграничните кредити и ще увеличи шансовете да направят по-добър избор на най-изгодните за тях условия по кредита. Оценката на недвижимостите и създаването на общи принципи във всички страни членки е част от работата по хармонизиране на режимите по ипотечните кредити.
Втората инициатива е свързана с
потребителския кредит
Още през октомври 2005 г. беше одобрено ревизирано предложение за нова директива, целяща също създаването на единен пазар на потребителски кредити и подобряване на защитата на потребителите. Ще се извърши и преглед на осемте директиви за защита на потребителите.
В края на миналата година Европейската комисия предложи нова
Директива за платежните услуги във вътрешния пазар
В работата по нейната подготовка участва и представител на БНБ. Тя ще засили конкуренцията, но и ще създаде яснота в регламентирането на правата на предоставящите и на ползващите финансови услуги. Това несъмнено ще допринесе за създаването на Единната европейска платежна зона (SEPA), планирано за 2010 година.
В областта на надзора се очаква по-нататъшно
сближаване на надзорните практики
с цел органите, контролиращи финансовите пазари в отделните държави, не само да обменят информация, но и персонал, както и да обучават специалистите си. Част от паневропейската надзорна култура са общите инспекции, партньорски прегледи и т.н. Още в средата на 2006 г. се очакват изменения в чл.15 на Директивата за дейността на кредитните институции във връзка с процеса на одобрение на основните акционери от надзорните органи. Регулаторната рамка за инвестиционните фондове също предстои да бъде обновена, за да създаде по-добри условия за тази индустрия, която в момента управлява повече от 5 трлн. евро.
През 2006 г. се очакват промени и в областта на банковите сметки с цел гарантиране на достъпа на ползвателите на банкови услуги до тази изначална финансова услуга. ЕК ще създаде експертна група, която ще извърши преглед на проблемите пред ползвателите на банкови услуги при откриването на банкова сметка, при плащането на таксите, при трансферите между банките и т.н.
Предмет на цялостна ревизия е и
Директивата за електронните пари
С промените в нея ще се преодолеят все още големите национални различия. Така например предплатените телефонни карти се смятат за електронни пари в някои страни и трябва да бъдат разрешени съгласно режима по директивата, докато в други страни те не се третират като електронни пари.
Тази година ще бъде изключително важна за
разширяването на еврозоната
Седемте държави - Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия, Малта и Кипър, които през 2004 г. влязоха в режима на Валутен механизъм, ще бъдат оценени по отношение на тяхната готовност за приемане на еврото. Ако една или повече от тях изпълняват условията за приемане на еврото, те ще могат да въведат единната валута. Това ще стане с Решение на Съвета на Европейския съюз в съответствие с чл. 122(2) от Договора за създаване на Европейската общност. Съветът ще вземе решение и за обменния курс, при който съответната страна ще се присъедини към еврозоната. Развитието на този процес представлява особен интерес за България във връзка с намеренията на страната за присъединяване към Валутен механизъм 2 през 2007-а и две години по-късно към еврозоната.
Един от приоритетите за австрийското председателство на ЕС е насърчаването на презграничната консолидация, което ще направи финансовия сектор по-конкурентоспособен в условията на нарастваща глобална конкуренция.
В сферата на финансовата стабилност ЕС ще продължи да изгражда правни и институционални механизми за превенция на риска и управление при кризи.
Предстои да се промени
схемата за гарантиране на влоговете
и по-специално ще се преразгледа размерът на гаранцията от 20 хил. евро (съгласно директивата) по схемите за гарантиране на депозити. Очаква се увеличаване на размера на гарантираното пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка над 20 хил. евро.
Ще бъде приета нова директива, регулиращата клиринга и сетълмента на ценни книжа. Целта е да се създаде сигурен, интегриран и ефективен европейски пазар на ценни книжа и да се намалят разходите за презграничния сетълмент на ценни книжа.
Един от основните проблеми на пазара на финансовите услуги в Европа е
слабата информираност
и разбиране на финансовите продукти. Комуникационният проблем в областта на финансовите услуги се отчита както на равнище страни членки, така и за общността като цяло. Въпреки че образователните и информационните дейности в областта на финансовите услуги са прерогатив на отделните държави, за първи път Европейската комисия се ангажира с образователни дейности като например запознаване на клиентите на финансовите услуги с промените в правната рамка - ще се издава бюлетин, предназначен за ползвателите на финансови услуги.
С подписването на договора за присъединяване към Европейския съюз представители на българските институции получиха статут на наблюдатели в комитетите и работните групи към органи и структури на ЕС. Това им дава шанс да участват в разработването на новите законодателни и други инициативи на общността, които ще направят общия европейски пазар на финансови услуги по-динамичен, по-конкурентен и по-ефективен. Очакваните промени ще повлияят в по-малка степен върху последната фаза на хармонизацията на българското законодателство преди членството ни в ЕС, но ще се отрази на развитието на нашия пазар на финансови услуги след влизането на страната ни в Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във