Банкеръ Daily

Финансов дневник

В този разединен свят обединете кредитите си

Нарастващата инфлация се отразява негативно предимно на групите с фиксирани месечни доходи, които все повече се замислят как да неутрализират негативните проявления в месечния си бюджет. Един от най-лесните начини, чрез които могат да бъдат оптимизирани разходите, безспорно е да бъдат обединени всички задължения в едно (в т.ч. по кредитни карти, задължения към небанкови финансови институции, лизинги и др.). Така, изплащането на едно единствено задължение, улеснява  длъжника. 

Обединяването или т.нар. „консолидиране“ на дългове е особено подходящо в случаите, при които по една или друга причина - по-ниски доходи или невъзможност за превод на работна заплата към банката кредитодател, заемите са били по-неизгодни, от тези след обединението им.

Много важно е също кога и при какви лихви и такси е бил изтеглен кредита. Крещящ пример в това отношение например е средния лихвен процент по ипотечните заеми, който през 2010 година е бил 8.96%, докато сега е около 3 на сто, като има банки, които са натиснали този процент почти до 2 на сто.

Интересът на банките от обединяването на задълженията е в това, че те могат по елегантен начин да „крадат” клиенти от конкурентите си. А това пък им е необходимо, за да пласират огромните  ликвидни средства, които натрупаха в последните години. 

Какъв ще бъде ефектът от рефинасирането всеки сам би могъл да пресметне, вземайки предвид условията (срок на изплащане, сума, лихвен процент и крайният ГПР) по същестуващия кредит и този Годишен процент на разходите, който ще има след рефинансирането на задълженията. Ако те са няколко (по кредитни карти, овърдрафт, бързи кредити и т.н.), съответно и условията по тях ще се различават. 

В този случай бихте могли да използвате среднопретеглен лихвен процент на всичките текущи заеми. За да се види реално ползата от подобна операция може да се използва калкулатор за рефинансиране на кредит.

За целта на изчисленията приемаме, че първоначалната сума на задълженията е в размер на 20 000 лв., при среден годишен лихвен процент от 6.5% и 24 броя издължени месечни погасителни вноски. Примерните калкулации сочат, че при тези условия месечната погасителна вноска би се понижила с около 20 лв. на месец, което ще доведе до икономия в размер на 1 773.55 лв., от това, че сме предприели действие да обединим и рефинансираме кредитите си. Колкото по-висока е разликата между размера на лихвата (при неизменни други условия) при двата заема, толкова по-голяма ще бъде ползата и ефекта от рефинансирането на заемите, коментира Десислава Николова от „Моите пари”.

Напоследък стана модерно онлайн обединяването на кредити, при което се постига допълнителна оптимизация на разходите по обслужването им. Възможността за тяхното намаляване излиза на преден план, което прави този вид услуга все по-търсена от страна на потребителите. От друга страна, таксите по обслужването на старите заеми отпадат, а наред с това се спестява и време от следенето и спазването на падежните дати.  Всяко едно забавяне води до влошаване на ЦКР-то, което ни превръща в ненадеждни кандидати за бъдещ заем. 

За целта е необходимо да предоставите “удостоверение за актуален дълг” – за да може да бъде направена акуратна оценка на финансовия ви статус. Трябва да посочите и сумата, която ще е нужна за предсрочното изплащане на дължимото. Коректното изписване на банковата сметка също е неотменно изискване, защото по нея ще бъде преведен новия кредит.

Нека разгледаме конкретни оферти. Пощенска банка например предлага „Потребителски кредит за обединение на задължения”.

С него клиентът може да увеличи разполагаемия си доход с до 50%, да обедини задължения по кредитни карти, потребителски и/или ипотечни кредити в размер до 80 000 лв., за да плаща само една - по-ниска вноска, на една дата и в една банка и да му остане допълнителна сума за други планове, пише в офертата на банката. Пощенска предлага още защита за клиента и неговите близки, в случай на непредвидени житейски ситуации, със застраховка "Защита на плащанията" по потребителски кредити.

Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи, посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. 

ОББ предлага „Обединен кредит”. Кредитът е със срок до 10 години, размер до 70 000 лева и лихвен процент в три разновидности: 4.69% при превод на работна заплата за кредити над 20 001 лв., 4.89% при превод на работна заплата за кредити до 20 000 лв. и 5.99% без превод на работна заплата.

Кредитната институция дава следния пример: ГПР 5.32% при кредит 25 000 лв. за срок от 120 месеца, променлив годишен лихвен процент 4.69%, изчислен за целия период и калкулиран заедно с такса - разглеждане и обработка на документи 150 лв., както и месечна такса по разплащателна сметка, по която се обслужва кредита - 4.50 лева. Месечната вноска излиза 261.39 лв., а общата дължима сума 32057.02 лева.

Таксата по сметката, обслужваща кредита, е 2.50 лева месечно, ако към нея има издадена дебитна карта и 4.50 лева месечно, без издадена дебитна карта.

По принцип всяка банка би могла да предложи "обединяващ кредит", до сума, която пожелае клиента, стига остатъчният доход на домакинството в момента да е достатъчен според нейните изисквания. Всичко е въпрос на предпочитание на клиента, но и на възможности да бъде изряден длъжник. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във