Банкеръ Daily

Финансов дневник

В края на септември бюджетният излишък остава над милиард лева

Министерството на финансите очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на септември да бъде положително в размер на 1.05 млрд. лв. (0.7  на сто от прогнозния БВП). На месечна база за септември се очаква дефицит в размер на 646 млн. лева, съобщават от Министерството на финансите.

Спрямо актуалните данни за август, публикувани днес, излишъкът намалява с повече от 600 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП 

към септември се очаква да бъдат в размер на 44.99 млрд. лв. (75.4 % от годишния разчет) и нарастват със 7.15  млрд. лв. спрямо отчетените за същия период на 2021 година. Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо септември миналата година с 4.41 млрд. лв., неданъчните - с 2.73  млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до отчетените за същия период на миналата година.

Следва да се отбележи, че от юли по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ постъпват вноски от публичните предприятия от сектор „Енергетика“ в изпълнение на §24 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2022 г., които се използват за покриване на разходите по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката. Поради тази причина в частта на неданъчните приходи се отчита ръст, тъй като такива вноски не са постъпвали през 2021 година. Аналогично в частта на разходите за субсидии по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ се извършва изплащане на компенсации към небитовите крайни клиенти на електрическа енергия извън регулирания пазар по §23 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., което също следва да се има предвид при съпоставката на разходите със същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма 

(включително вноската на България в бюджета на ЕС) към септември тази година са в размер на 43.94 млрд. лв. (66.7 % от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към септември миналата година бяха в размер на 36.78 млрд. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС,

изплатена  към края на септември от централния бюджет, възлиза на 1.24 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във