Банкеръ Daily

БНБ:

В края на юни 2019 г. парите в обращение достигнаха 17 361.6 млн. лв

В края на юни 2019 г. парите в обращение достигнаха 17 361.6 млн. лв., като запазват положителния си растеж на годишна база, сочат данни на БНБ. Спрямо края на юни 2018 г. те нараснаха с 10.10%, или с 1592.9 млн. лв. През предходния едногодишен период (юни 2017 г. – юни 2018 г.) нарастването беше по-малко като абсолютна стойност (1553.8 млн. лв.), но по-голямо в процентно отношение (10.93%).

През април – юни 2019 г. парите в обращение се увеличиха с 505.7 млн. лв., или с 3% в сравнение с края март 2019 г. Нарастването им е с 0.42 процентни пункта по-малко от отчетеното за същия период на 2018 г. Най-висок месечен растеж (1.74%) в рамките на второто тримесечие на 2019 г. парите в обращение отбелязаха през април.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на второто тримесечие на 2019 г. е 36.38 лв., което представлява намаление с 0.03 лв. спрямо края на март 2019 г. За едногодишен период стойността й се е повишила с 1.48 лв., или с 4.24%, вследствие на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лв. в сравнение с останалите номинали, както и поради замяната на банкнотата от 2 лв. с монета със същия номинал.

В края на юни 2019 г. в обращение са 464.9 млн. броя банкноти, които са с 14 млн. броя, или с 3.10% повече в сравнение с края на март. За същия период общата им стойност нарасна с 3.01% (494.5 млн. лв.), достигайки към 30 юни 16 917.9 млн. лв. С най-голям дял (28.79%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие на 2019 г. продължава да е банкнотата с номинал 20 лв., като към 30 юни в обращение са 133.8 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (4.28%) е броят на банкнотите от 2 лв.

За едногодишен период (юни 2018 г. – юни 2019 г.) банкнотите в обращение се увеличиха с 24.5 млн. (5.56%) по брой и с 1542.8 млн. лв. (10.03%) по стойност.

Спрямо края на юни 2018 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение дяловете на номиналите от 50 и 100 лв. нараснаха съответно с 0.73 и 1.24 процентни пункта, а на тези от 2, 5, 10 и 20 лв. намаляха съответно с 1.21, 0.22, 0.17 и 0.37 процентни пункта.

Банкнотата от 100 лв. е единствената в структурата по стойност на банкнотите в обращение, чийто дял нараства (с 1.92 процентни пункта) за едногодишен период. Дяловете на останалите номинали намаляват, като най-съществено е понижението на дела на банкнотата от 20 лв. – с 0.88 процентни пункта (от 16.71% на 15.83%). Най-малко е намалението на дела на банкнотата от 5 лв. – с 0.07 процентни пункта.

Неистински и преправени банкноти и разменни монети

За периода април – юни 2019 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 230 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо първото тримесечие на 2019 г. те са с 63 броя по-малко.

В общия брой на задържаните през второто тримесечие на 2019 г. неистин-ски български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лв. (68.70%).

В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти, задържани на територията на България, през второто тримесечие на 2019 г. в БНБ бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 156 броя евро, 97 броя щатски долари и 36 броя банкноти от други чуждестранни валути.

Негодни банкноти и разменни монети

От общия брой проверени за истинност и годност банкноти през периода април – юни 2019 г. като негодни за последващо използване в паричното обращение са отделени 11.6 млн. броя. Те са с 0.5 млн. броя (4.71%) повече в сравнение с отделените като негодни през първото тримесечие на 2019 г.

При машинната обработка на банкнотите през второто тримесечие на 2019 г. с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 10 лв. (40.99%), следвани от банкнотите от 20 лв. (33.96%). Дяловете на банкнотите с номинали 2, 5 и 50 лв. са съответно 5.55%, 9.32% и 7.45%. Най-малък е делът на отделените като негодни банкноти с номинал 100 лв. – 2.74%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във