Банкеръ Daily

Финансов дневник

В края на февруари държавният бюджет е на плюс 713.3 млн. лв.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители, бюджетното салдо по консолидираната фискална програма /КФП/ на касова основа към февруари тази година е положително в размер на 713.3 млн. лв. (0.5 % от прогнозния БВП). Той се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 648.9 млн. лв. и по европейските средства в размер на 64.4 млн. лева, съобщават от финансовото министерство.

Приходите, помощите и даренията по КФП

към февруари са в размер на 8.10 млрд. лв. или 14% от годишните разчети. Постъпленията нарастват със 715.1 млн. лв. (9.8%) спрямо отчетените към февруари 2021-а. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално със 771.3 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват с 56.1 млн. лв. спрямо отчетените за същия период година по-рано.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 6.32 млрд. лв., което представлява 14% от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 543.8 млн. лв. (9.4%) спрямо отчетените за същия период на миналата година, като формират 78.9% от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 708.6 млн. лв. или 7.7% от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са 3.42 млрд. лв. (16.2% от разчетите за годината), като приходите от ДДС са 2.47 млрд. лв. (16.7% от планираните), от акцизи възлизат на 867.3 млн. лв. (14.7% от разчета), а тези от мита са 66.2 млн. лв. (21.9% спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (включително имуществени и други данъци по Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) са в размер на 200.1 млн. лв. или 14.5% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 1.99 млрд. лв., което представлява 14.9% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са 1.32 млрд. лв., което представлява 18.5% от годишните разчети и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 373.1 млн. лева.

Разходите по КФП

(включително вноската на България в бюджета на ЕС) към февруари възлизат на 7.30  млрд. лв., което е 11.6% от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към февруари 2021 г. бяха в размер на 7.27 млрд. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 6.96 млрд. лв., или 11.5% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са 6.55 млрд. лева. Капиталовите разходи (включително нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 411.6 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са 4.2 млн. лева. Лихвените плащания са на стойност 36.9 млн. лв. (5.6% от планираните за 2022 година).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС,

изплатена  към 28 февруари от централния бюджет, възлиза на 296 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Евросъюза.

Размерът на фискалния резерв към 28 февруари е 9.9 млрд. лв., в т.ч. 9.6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във