Банкеръ Daily

Финансов дневник

В какво състояние е икономиката ни?

През третото тримесечие на 2018-a текущата и капиталовата сметка на платежния баланс беше положително в размер на 1191.0 млн. евро, като излишъкът се сви в сравнение с отчетения за същия период на 2017 г.  Tова се отчита в Тримесечното издание на БНБ „Икономически преглед“.

Според анализа на Централната ни банка:

Основен фактор за намаляването на излишъка беше увеличеният дефицит по търговския баланс в резултат на по-високия реален растеж на вноса на стоки на годишна база спрямо този на износа, както и влошаването на условията на търговия за България през наблюдавания период. За понижението на положителното общо салдо по текущата и капиталовата сметка в значително по-слаба степен допринесе по-ниският излишък по капиталовата сметка.

Спрямо съответния период на 2017 г. минимално понижение на излишъка бе отчетено и по статия „вторичен доход, нето“ главно в резултат на по-високата вноска на България в бюджета на ЕС за първите седем месеца на 2018 г. Нарастването на излишъка по статия „търговия с услуги, нето“ и в по-ниска степен понижението на дефицита по статия „първичен доход, нето“ ограничиха свиването на излишъка по текущата и капиталовата сметка.

При статията „търговия с услуги, нето“ се наблюдаваше значително увеличение на излишъка за периода януари – юли 2018 г. спрямо същия период на предходната година, което се дължеше на по-високите приходи от износ на туристически и транспортни услуги. Дефицитът по статия „първичен доход, нето“ се понижи спрямо съответния период на 2017 г. главно поради намалението на изплатените към нерезиденти дивиденти.

В резултат от описаната динамика на потоците по отделните статии на текущата и капиталовата сметка от началото на годината, към юли 2018 г. натрупаният за последните 12 месеца излишък общо по текущата и капиталовата сметка се понижи значително спрямо декември 2017 г., като това се определяше основно от увеличението на търговския дефицит. Очакваме през четвъртото тримесечие на 2018 г. и първото тримесечие на 2019 г. тенденцията към понижение на годишна база на излишъка общо по текущата и капиталовата сметка като процент от БВП да се запази под влияние на продължаващо нарастване на търговския дефицит, както и поради прогнозирано увеличение на дефицита по статията „първичен доход, нето“, предпоставка за което е ускоряването на растежа на брутния опериращ излишък в икономиката през първите две тримесечия на 2018 г. и възможното повишение на реинвестираната печалба. В същото време очакваме по-доброто усвояване на средства по оперативните програми, финансирани от фондовете на ЕС за програмния период 2014–2020 г., да доведе до по-висок приток на средства от ЕС и повишаване на годишна база на излишъка по капиталовата сметка като процент от БВП спрямо първата половина на 2018 г. За периода януари – юли 2018 г. финансовата сметка беше положителна, което се дължеше на по-голямото увеличение на чуждестранните активи (с 2481.1 млн. евро) в сравнение с това при чуждестранните пасиви на български резиденти (с 850.9 млн. евро). Най-висок принос за нарастването на активите по финансовата сметка имаха операциите на банките, както и тези на „други сектори“.

При „други сектори“ увеличението на чуждестранните активи беше главно в резултат на нарастването на преките чуждестранни инвестиции. Най-голямо увеличение на чуждестранни пасиви по финансовата сметка за периода януари – юли 2018 г. се наблюдаваше по линия на преките чуждестранни инвестиции на „други сектори“. В резултат от описаното движение на потоците по компонентите на финансовата сметка салдото за последните 12 месеца по финансовата сметка към юли 2018 г. беше положително, като отбеляза повишение спрямо декември 2017 г. поради по-значителното увеличение на чуждестранните активи спрямо това на чуждестранните пасиви. За периода януари – юли 2018 г. пасивите по преките чуждестранни инвестиции (отчитащи притока на преки чуждестранни инвестиции в страната) се понижиха спрямо съответния период на 2017 г. и възлязоха на 494.3 млн. евро (679.3 млн. евро за периода януари – юли 2017 г.). Най-висок беше притокът на преки чуждестранни инвестиции от Нидерландия, Русия и Германия. В резултат от по-ниските потоци, наблюдавани в началото на 2018 г., към юли 2018 г. натрупаният за последните 12 месеца приток на средства по линия на пасивите по преки чуждестранни инвестиции в България се понижи спрямо декември 2017 г. В резултат от нетните потоци по текущата, капиталовата и финансовата сметка на платежния баланс брутните международни валутни резерви на България се повишиха за периода януари – юли 2018 г. със 144.1 млн. евро. Покритието с международни валутни резерви на средния номинален внос на стоки и нефакторни услуги за последните 12 месеца към юли 2018 г. се запази на високо равнище (8.3 месеца при 8.7 месеца през декември 2017 г.). Към юли 2018 г. брутният външен дълг на България се повиши спрямо края на 2017 г., като увеличение имаше във всички сектори на икономиката с изключение на сектор „държавно управление“. Делът на дългосрочния дълг в общия брутен външен дълг на страната възлезе на 76.5% и остана почти непроменен спрямо декември 2017 г. За периода януари – юли поетият от български резиденти нов външен дълг се повиши спрямо съответния период на 2017 г., като това се дължеше почти изцяло на по-големия нов външен дълг на „други сектори“. През първите седем месеца на годината се наблюдаваше понижение на плащанията по лихви на външния дълг спрямо същия период на 2017 г., което е признак за запазването на благоприятни условия за обслужване на външните задължения на българските резиденти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във