Банкеръ Daily

Финансов дневник

В какво състояние е банковата система?

Състоянието на икономиката продължава да е определящо за дейността на банковата система. Това се разбира  от  информационен материал  за  икономиката и банковия сектор на България през третото тримесечие на 2019 г., изготвен от Асоциацията на банките в България (АББ).

В своето тримесечно издание "Икономически преглед" Българската народна банка (БНБ) посочва, че под влияние на запазващото се силно вътрешно търсене в икономиката и ниски лихвени проценти по кредитите, кредитът за неправителствения сектор (нефинансови предприятия и домакинства) е продължил  да нараства със сравнително високи темпове. През второто полугодие на 2019 г. БНБ очаква растежът на депозитите на неправителствения сектор да се запази на високи нива с тенденция към плавно забавяне, а кредитите за нефинансовите предприятия и домакинствата да нарастват със сравнително високи темпове в условията на продължаващо силно вътрешно търсене. Очакванията на БНБ за втората половина на 2019 г. са за запазване на лихвените проценти по нови срочни депозити и кредити на достигнатите ниски равнища.

Активи и пасиви

Ръстът на активите на банковия сектор в края на третото тримесечие на 2019 г. е от 8,1% на годишна база, като те достигат 111,5 млрд. лева. Делът на активите спрямо прогнозния БВП за 2019 г. е 94% към 30 септември 2019-а. В края на третото тримесечие на годината пазарните дялове по размер на активите на трите групи банки са без съществена промяна, спрямо предишните три месеца.

Що се касае до пасивите на банковата система, общата им сума възлиза на 97,12 млрд. лв., като нараства със 7,1% спрямо края на третото тримесечие на 2018 година. На банките от първа група се падат 61,1% (57,69 млрд. лв.), на втора група – 38,2% (36,1 млрд. лв.), а останалите 3,6% (3,43 млрд. лв.) – на банките от трета група. Ръстът на пасивите е обусловен изяло от нарастването на депозитите, които формират 97,3% от общата им сума.

Собствен капитал
 
Собственият капитал в баланса на банковата система нараства през третото тримесечие на 2019 г. (със 188 млн. лв., 1,3%) и в края на септември възлиза на 14,3 млрд. лева. В края на юни 2019 г. стойността му бе 14,14 млрд. лева. Влияние за динамиката оказва предимно увеличаването на печалбата. Към края на септември 2019 г. стойността на собствения капитал е с 14,8% по-висока спрямо края на септември 2018 година. Нивото на собствения капитал на банките от първа група възлиза на 9,19 млрд. лв., а на втора група на 5,05 млрд. лева.

Нетна печалба
 
През третото тримесечие на 2019 г. банковият сектор отчита спад на нетната печалба от 42,1% на тримесечна и от 15,8% на годишна база до 352,5 млн. лева. За сравнение, през второто тримесечие на 2019г. реализираната от банковата система печалба възлизаше на 608,8 млн. лева. Влияние върху финансовия резултат на банковата система оказва кредитната активност, посочват от Асоциацията на банките. Това се отразява върху лихвените приходи и приходите от такси и комисиони. Ефект върху доходността на кредитните институции оказват още приходите от финансови активи, ниските лихвени проценти по пасивните операции на банките, по-ниските разходи за обезценки, оптимизирането на разходите за дейността и по-доброто качество на кредитния портфейл. От началото на 2019 г. отчетената нетна печалба е 1,27 млрд. лв., като влияние върху печалбата оказват някои еднократни ефекти, като приходи от преоценка на имоти (приблизително 73 млн. лв.). Изключвайки този ефект, може да се каже, че на практика нетната печалба на сектора за деветмесечието на 2019г. възлиза на 1,197 млрд. лв., което представлява спад от 1,8% на годишна база.
 

Кредити и депозити
 
През третото тримесечие на годината растежът на кредитите е по-ясно изразен при домакинствата, разбираме от бюлетина АББ. При нефинансовите предприятия (към юни 2019 г.) най-голям годишен темп на нарастване статистиката на БНБ регистрира при кредитите за фирмите в секторите добивна промишленост, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения, образование, хотелиерство и ресторантьорство. Ръстовете са високи, вследствие на ниската база като обем кредити за секторите, отбелязват експертите.

В своето тримесечно издание "Икономически преглед" БНБ очаква растежът на кредита за неправителствения сектор да остане сравнително висок в условията на запазващо се силно вътрешно търсене. Според БНБ, фактор, който ще стимулира търсенето на кредити от домакинствата и фирмите, е предвижданото запазване на лихвените проценти по кредитите на достигнатите ниски нива. Същевременно факторите, които ще продължат да действат в посока по-слаб растеж на кредита за домакинствата, са изплащането от страна на правителството на отпуснати кредити по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и намаляването на обема на новите кредити по нея. В края на септември 2019 г. общата сума на кредитите за неправителствения сектор (нефинансови предприятия и домакинства), отчитани като салда, според паричната статистика на БНБ, нараства до 57,5 млрд. лв. от 56,27 млрд. лв. в края на юни 2019-а.

Към края на третото тримесечие на 2019 г. необслужваните кредити, като дял и като абсолютна стойност, продължават да намаляват. Към 30 септември 2019 г. обемът им (без централни банки и кредитни институции) спада до 4,69 млрд. лв. при 5,289 млрд. лв. година по-рано. 

Депозитите, привлечени от банките, продължават да нарастват, отчитат още банковите анлизатори. В края на септември 2019 г. общата сума на депозитите в банковата система достига 82,38 млрд. лв. (71,4% от БВП), като отбелязват годишен ръст от 7,9%, на фона на ниските лихвени проценти по депозитите. Прирастът на спестяванията е по-бърз, в сравнение с отчетените 7,2% на годишна база към края на юни 2019-а.

Кредити и депозити на домакинства

В края на септември 2019 г. обемът на потребителските кредити, отчитани според статистиката на управление "Банков надзор" на БНБ, възлиза на 12,27 млрд. лв., при 11,95 млрд. лв. за предишното тримесечие и 10,21 млрд. лв. година по-рано. През третото тримесечие на 2019 г. потребителските кредити бележат увеличение от 2,7% на тримесечна база, а на годишна база е отчетено нарастване от 20,2% (по данни от управление "Банков надзор" на БНБ). Обемът на жилищните кредити, отчитани според статистиката на управление "Банков надзор" на БНБ, се равнява на 12,03 млрд. лв., при 11,62 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2019 г. и 10,5 млрд. лв. в края на третото тримесечие на миналата година. Ръстът е от 3,6% на тримесечна база и от 14,6% на годишна база.
 
Кредити и депозити на нефинансови предприятия

Към 30 септември 2019 г. общата сума на депозитите на фирмите се повишава с 6,4% на годишна база, при ръст от 2,4% в края на юни 2019 г., като те достигат 25,34 млрд. лв. (22% от БВП). Кредитите за нефинансови предприятия, отчитани като салда, според паричната статистика на БНБ, се покачват с 4,8% на годишна база до 34,13 млрд. лева. Кредитите за предприятия (без овърдрафтите) бележат ръст от 5,2% на годишна база до 22,42 млрд. лева.

Лихвени проценти

В своето тримесечно издание "Икономически преглед" БНБ посочва, че през втората половина на 2019 г. лихвените проценти по нови срочни депозити и кредити ще се запазят на достигнатите ниски равнища. Влияние за това ще оказват удължения от ЕЦБ период на задържане на лихвите в еврозоната на текущите нива, запазването на висока норма на спестяване в българската икономика в условията на несигурност, произтичаща от външната среда и липсата на достатъчно сигурна алтернатива на банковите депозити, високата ликвидност и конкуренцията в сектора. Тези процеси от своя страна, според БНБ, ще допринасят за продължаващо увеличение на наличния ресурс в банките, който може да бъде използван за кредитиране.
 
Лихвени проценти по депозити
 
В края на третото тримесечие на 2019 г. средният лихвен процент по депозити с договорен матуритет за нефинансови предприятия в левове намалява до 0,06% (от 0,09%, колкото беше към 30 юни 2019-а). По фирмените депозити с договорен матуритет в евро паричната статистика на БНБ отчита средна стойност от -0,02% в края на септември 2019 г. спрямо 0,02% в края на юни 2019-а. Към края на септември 2019 г. при новите депозити с договорен матуритет в левове за домакинства има спад на тримесечна база до 0,14%, в сравнение с 0,15% към края на юни 2019 година. По новодоговорените депозити в евро няма промяна (при 0,16% спрямо края на второто тримесечие на 2019 година).

Лихвени проценти по кредити

В края на третото тримесечие на 2019 г. средният лихвен процент по жилищните кредити се понижава до 2,98% за отпуснатите кредити в левове, в сравнение с 3,10% три месеца по-рано. Средният лихвен процент по жилищните кредити в евро незначително се покачва до 3,44%, при 3,42% в края на предходното  тримесечие. Средният лихвен процент по потребителските кредити в левове към края на септември 2019 г. се повишава до 8,24%, спрямо 7,79% в края на второто тримесечие на 2019 година. Лихвените проценти по потребителските кредити в евро към края на септември 2019 г. се покачват до 4,51%, в сравнение с 3,68% три месеца по-рано.

Към края на септември 2019г. годишният процент на разходите (ГПР), който, освен лихвата, включва и всички такси и комисиони, свързани с кредита, се понижава до 3,39% от 3,48% за жилищните кредити в левове и се повишава до 3,81% за тези в евро (от 3,79% тримесечие по-рано). Нивото на ГПР при потребителските кредити в левове е 10,06% и 4,97% за тези в евро, при 9,89% и 4,02%, съответно, в края на юни. Спрямо края на предишното тримесечие средният лихвен процент по новоотпуснатите кредити за нефинансови предприятия в левове нараства до 3,92%, в сравнение с 3,25%, докато по кредитите в евро е отчетено намаление до 2,05% ( от 3,29 на сто). При фирмените кредити в долари средният лихвен процент спада до 3,19% от 4,35% три месеца по-рано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във