Банкеръ Daily

Финансов дневник

Увеличават броя на служителите на МФ и НАП заради закритата Комисия по хазарта

Закриването на Държавната комисия по хазарта наложи щатните бройки в Министерство на финансите и в Националната агенция за приходите (НАП) ще бъдат увеличени. Във ведомството, ръководено от Кирил Ананиев, ще бъдат назначени допълнително 18 човека, а в приходната агенция – 34. Това четем в проект на Постановление на Министерския съвет за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта. Така броят на служителите на финансовото министерство расте до 581. 

"За подобряване на качеството и ефективността на работата в министерството е необходимо да се повиши административния капацитет на дирекциите в състава на Министерството на финансите, чрез предоставянето на 18 допълнителни щатни бройки", пише в доклада на финансовия министър Кирил Ананиев.

В същото време "Националната агенция за приходите е една от основните структури към Министерството на финансите, отговорна за администрирането на приходите от данъци и задължителни осигурителни вноски. За повишаване на събираемостта на приходите от данъци и задължителни вноски, за осъществяването на по-ефективен превантивен и последващ контрол от органите по приходите на НАП, за разработването и прилагането на по-ефективни административни мерки и инструменти за борба с данъчните измами и отклонение от данъчно облагане, за по-качествено обслужване на данъкоплатците и за предоставяне на нови електронни услуги от приходната агенция е необходимо повишаване на административния капацитет на агенцията чрез предоставяне на 34 допълнителни щатни бройки. Повишаването на административния капацитет на Националната агенция за приходите ще доведе до увеличаване на бюджетните приходи от данъци и задължителни осигурителни вноски, намаляване дела на сивата икономика, осигуряване на по-благоприятна среда за развитие на бизнес и привличане на чуждестранни инвестиции, намаляване на нелоялната конкуренция в резултат на укрити и невнесени данъци и задължителни осигурителни вноски..., е мотивът за увеличение на броя на служителите в НАП. 

Припомняме, че на 4 август бяха обнародвани промените в Закона за хазарта в "Държавен вестник" (ДВ, бр. 69 от 2020 г.). С това на практика официално закриването на Комисията се финализира, а от началото на тази седмица надзорът върху бранша премина окончателно в ръцете на НАП. В Държавната комисия по хазарта работят 52 служители, които вероятно ще бъдат прехвърлени в другите две ведомства. 

Проектът на постановление предвижда създаване на ликвидационна комисия за извършване ликвидацията на закритата Държавна комисия по хазарта. Неин председател ще бъде главният секретар на Министерството на финансите.

В тримесечен срок от нейното назначаване комисията трябва да уреди въпросите, свързани с имуществото, правата и задълженията на закритата Държавна комисия по хазарта, и да изготви финансови отчети и ликвидационен баланс, да изготви протоколи – описи на имотите и движимите вещи, предоставени за управление на закритата Държавна комисия по хазарта, и да предаде архива и ведомостите за заплати на закритата Държавна комисия по хазарта на Националната агенция за приходите.

В нейните правомощия е и да закрие ползваните от Държавна комисия по хазарта банкови сметки и  да оформи счетоводните документи, свързани с разходите на закритата Държавна комисия по хазарта.

Комисията ще представи заключителен доклад и отчет за работата си на министъра на финансите.

Разходите по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, се изплащат чрез бюджета на Националната агенция за приходите за сметка на средствата по утвърдения бюджет на Държавната комисия по хазарта за 2020 г. въз основа на одобрени от председателя на ликвидационната комисия документи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във