Банкеръ Weekly

Финансов дневник

УСЛОВИЯТА ПО ЗАЕМИТЕ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ЯБЪЛКА НА РАЗДОРА

С развитието на пазара за финансови услуги все повече клиенти на банките проучват внимателно условията им и търсят правата си, когато сметнат, че са ощетени. Проблемът е, че засега законите, регулиращи дейността на кредитните институции, твърде широко тълкуват задълженията им да информират гражданите за промените в условията по предлаганите услуги. Затова банките ги променят както и когато си искат. Корпоративните им клиенти поне имат възможност да си търсят правата по съдебен ред. На повечето граждани обаче разноските по евентуално съдебно дело просто не са им по джоба. Затова те са принудени да се примиряват с неразбориите при обслужването им в банковите клонове. Но има и изключения, както личи от полученото в редакцията на БАНКЕРЪ писмо от Вергиния Николова, в което тя твърди, че е ощетена от ОББ по договор за ипотечен кредит, сключен през 2002 година.През 2004-а банката е намалила лихвения процент от 12.75 на 10.95, а през 2005 г. - на 10.25 процента. Това намаление не бе отразено в месечните ми вноски - пише до БАНКЕРЪ Николова. - На 10 май 2005-а посетих ОББ, клон София, представителство Витоша. Предложено ми беше да подам молба за намаляване на лихвения процент от 12.75 на 10.25 и да подпиша анекс, който влизаше в сила от 10 май 2005 година. Това е в противоречие с т. 5/3/ от раздел II на Договора от 18.12.2002 г., съгласно който Банката си запазва правото едностранно да променя размера на лихвения процент, посочен в ал. 1, за което уведомява кредитополучателя в едноседмичен срок от промяната. В такива случаи не е необходимо подписване на анекс към настоящия договор. Въпреки ясния текст не бях уведомена своевременно за намалението на лихвения процент. Това оскъпява неправомерно ползвания от мен кредит.Считам, че тези действия на ОББ накърняват нейното добро име. Вероятно не са малко кредитополучателите като мен, които са ощетени и се ощетяват по подобен начин. Договорите трябва да се спазват задължително и от двете страни и намалението на лихвата своевременно да се отразява в задължението.За да спази традиционната си коректност и към гражданите, и към банките, вестникът потърси и мнението на ОББ по този казус. В официално писмо от банката отговориха следното:При промяна на лихвените проценти ОББ АД уведомява клиентите си, като изнася информация на достъпни места в банковите салони и на ИНТЕРНЕТ-страницата си. Практика на банката е клиенти, които са сключили договор за ипотечен кредит, да бъдат уведомявани и на предоставен от тях телефон. Служителите на обслужващия клон са направили опит да се свържат по телефона с г-жа Николова, но тъй като клиентката е променила телефоните си за връзка, без да уведоми за това банката, не е било възможно да бъде информирана за промяната.Съгласно чл.5, ал.3 от Договора за ипотечен кредит Банката си запазва правото едностранно да променя размера на лихвения процент.... В конкретния случай обаче не се касае само за промяна на лихвения процент, а за пакетна промяна в условията на ипотечните кредити, а именно намаление на лихвения процент и въвеждане на нова такса за годишно обслужване, за която следва да бъде подписано допълнително споразумение. Сключването на такова споразумение е изцяло по желание на клиентите и в случай че клиентът не желае да се възползва от новите условия, то той може да продължи да ползва отпуснатия кредит съгласно действащите преди промяната условия.Именно поради посочените по-горе причини на г-жа Николова е предложено сключването на анекс, който тя е изявила желание да сключи, с което е приела новите условия по ипотечни кредити.След намалението на лихвения процент и въвеждането на таксата за обслужване на кредита сумата от лихвите и начислените такси, дължима от клиента, е с 1.3% по-малка от сумата, получена при действащия преди това лихвен процент. Това означава, че като клиент на ОББ АД г-жа Николова по никакъв начин не е била ощетена от настъпилите промени в условията за Ипотечно кредитиране на ОББ АД.Ако се спираме по-подробно на този случай, то е защото той съвсем не е единственият, при който, спазвайки всички законови изисквания и разпоредби, банките защитават интересите си, а клиентите се чувстват излъгани. Тъкмо за да се избегнат подобни недоразумения, може би е време да се подготви и приеме един закон за потребителския кредит, регламентиращ ясно и точно условията за отпускането на заеми за гражданите и възможностите, при които те могат да се променят. Само тогава и кредитополучателите ще са достатъчно защитени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във