Банкеръ Daily

Финансов дневник

"УниКредит Булбанк" разпредели 297.65 млн. лв. дивидент

Годишното общо събрание на "УниКредит Булбанк", което се проведе на 11 април 2018-а, взе решение да разпредели като дивидент между акционерите й цялата й печалба за 2017 г. след облагане с данъци. Тя е  в размер на 297 652 534 лв. (11 април 2018 г.).

"Изплащането на дивиденти на акционерите ще е пропорционално на притежаваните от тях акции  - по 1.041556436 лв. на акция. То ще бъде извършено в законоустановения  тримесечен срок от датата на провеждане на събранието. Акционерите допълнително ще бъдат уведомени на страницата на банката за датата, мястото и условията на изплащане на дивидентите", се казва в прессъобщението на банката. Лъвският пай от този дивидент, разбира се, ще получи "УниКредит" - Италия, която притежава 99.45% от акциите на най-голямата българска кредитна институция. 

За втори път (първият  бе миналата година), откакто  италианците станаха собственици на "УниКредит Булбанк" (през 2000 година)  българската им дъщерна кредитна институция разпределя цялата си печалба като  дивидент.  Преди това в различните  години за тази цел са  отделяни  от 40 до 80% от годишния финансов резултат, а  остатъкът от  печалбата  се капитализираше -  с нея се увеличаваше собственият  капитал на кредитната институция.

Сегашното решение за разпределяне на цялата печалба като дивидент, както бе и миналата година, е продиктувано от няколко факта. Първият е, че "УниКредит Булбанк" е свръхкапитализирана. Според отчетите й в края на 2017-а общата й капиталова адекватност е 27.3% - при 21.62% средно за банковата система (според данните на БНБ). Адекватността на капитала й от първи ред е 26.9% при средна стойност за банковата система от 20.84 процента. Това означава, че българската кредитна институция не се нуждае от допълнителен собствен капитал, за да расте в кредитирането. Освен това размерът на проблемните й кредити - 8.7%, сравнен с  общия обем на отпуснатите от нея заеми, е под средния за банковия ни сектор - малко над 10 процента. Ликвидността, която "УниКредит Булбанк" поддържа, е огромна - от порядъка на 8.5 млрд. лв., при балансово число от близо 19.1 млрд. лева. И тук идва вторият важен фактор, който мотивира "УниКредит Булбанк" да разпредели цялата си печалба като дивидент. Въпросната огромна ликвидност се държи при нулеви и дори при отрицателни лихви. С други думи, тя не носи доходи на банката. Напротив - в много от случаите тя й поражда  разходи. А причината затова е, че банката не може да увеличи рязко ресурса си, който  ангажира  в кредитирането. Едната причина е  консервативната й  политика по оценка на риска, другата -  поради постоянно затягащите се регулативни изисквания по отношение на оценката на риска, и, трето, поради липсата на достатъчно инвестиционна активност на  платежоспособните клиенти. Всички тези особености са основание  банката да не задържа печалбата при себе си, защото не може да извлече доход от нея. Впрочем заделянето на голяма част от печалбата като дивидент се очаква да бъде политика на почти всички големи банки у нас, които са отчели  висок финансов резултат за 2017-а.

Останалите  решения, които гласува годишното общо събрание на "УниКредит Булбанк", са стандартни. Бяха приети докладът и отчета на управителния й съвет за 2017-а, както и докладът на одиторите. Във връзка с промените в българското законодателство общото събрание на банката избра втори одитор. Така освен от "Делойт" отчетите й ще се проверяват и заверяват и от одиторската компания "Бейкър Тили".

Facebook logo
Бъдете с нас и във