Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Тристълбовият модел трябва да се развива

Социалният министър Деница Сачева пред в. "БАНКЕРЪ"

Г-жо Сачева, смятате ли, че тристълбовият модел на пенсионно осигуряване у нас е изживял времето си и трябва да се промени?

Държавното обществено осигуряване в България функционира на разходопокривен принцип. Това означава, че средствата за изплащане на пенсиите се осигуряват от постъпващите осигурителни вноски на работещите трудоспособни граждани, а не от натрупани суми по лични партиди.

Осигурителни системи, изградени на принципа на солидарност съществуват в почти всички страни в света. По силата на този принцип, лицата, които работят, чрез осигурителните си вноски осъществяват издръжката на тези, които не са в състояние сами да направят това – деца, чиито родители са починали, болни, пенсионери, безработни и т.н.

Необходимостта от съществуването на солидарната система на държавното обществено осигуряване, която е с най-голям персонален обхват и с най-голяма осигурителна закрила, до момента не е отпаднала, поради което тя ще бъде запазена и ще продължи да се развива.  

Този вид осигуряване в много страни, включително и в България се надгражда с други видове – с допълнително задължително и с допълнително доброволно пенсионно осигуряване, където средствата постъпват по индивидуални партиди на лицата.

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ІІ стълб) се осъществява чрез пенсионни схеми на капиталовопокривен принцип, на базата на дефинирани осигурителни вноски, акумулирани и капитализирани в индивидуална пенсионна партида. Този вид осигуряване обаче не може да замества, а само допълва задължителното обществено осигуряване от разходопокривен тип, като създава възможност за получаване на повече от една пенсия и увеличаване по този начин на коефициента на заместимост на доходите от труд, без засилване на осигурителната тежест.

Размерът на допълнителните трудови пенсии, които осигурява втория стълб е функция от личния осигурителен принос и доброто инвестиране на натрупаните по индивидуалните партиди средства, намалени с таксите и удръжките по администриране на осигуряването.

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е третият елемент на българската пенсионна система, който също се основава на капиталовопокривния принцип. То позволява чрез доброволни осигурителни вноски, внасяни от самото лице заедно с осигурителя, както и само от осигурителя без участието на осигуреното лице или от трето лице, да се подсигури трета пожизнена или срочна лична пенсия за старост или инвалидност, а също и наследствена пенсия при смърт на осигурения, респективно на получавалия доброволна пенсия.

В тази връзка Министерството на труда и социалната политика ще продължи да надгражда и усъвършенства пенсионноосигурителния модел като всички принципи, за които е установено, че създават сигурност и стабилност в областта на социалното осигуряване ще бъдат запазени.

Фазата на изплащане на първите пенсии от втория стълб вече чука на вратата. Защо все още няма яснота? 

През 2017 г. стартира работата по разработването на пълна и съвременна правна уредба за фазата на изплащането на пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване, което да осигури адекватна защита на правата и интересите на осигурените лица - пенсионерите от универсалните пенсионни фондове (УПФ) и техните наследници.

През м. ноември 2019 г. работата по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване е финализирана. По текстовете е постигнат консенсус на експертно ниво.

В законопроекта са предвидени пенсионните продукти, които ще се изплащат от УПФ, регламентирани са основните правила за отпускане, изплащане, преизчисляване или актуализиране на пенсиите, както и правата на наследниците на осигурените лица и пенсионерите от УПФ.

Само за информация:

ТЕКСТЪТ ДО ПУНКТИРАНАТА ЛИНИЯ ТРЯБВА ДА Е СИН ВЪРХУ СИВ РАСТЕР!!!!!!!!!!!!!!!

В законопроекта са предвидени следните пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове (УПФ):

- пожизнена пенсия за старост от УПФ - изплаща се, когато размерът на средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице позволява отпускането на пожизнена пенсия за старост в месечен размер не по-малък от 15% от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО (в момента този размер е 250 лв.);

-разсрочено  изплащане  на  средствата  по  индивидуалната партида - изплаща се, когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице са недостатъчни за отпускането на пожизнена пенсия за старост от УПФ, но надвишават трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО;

- еднократно  изплащане  на  средствата  по  индивидуалната партида - изплаща се, когато размерът на средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице  е по-малък от трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регламентирани са основните правила за отпускане, изплащане, преизчисляване или актуализиране на пенсиите, както и правата на наследниците на осигурените лица и пенсионерите от УПФ.

Първите лица, които ще придобият право на пенсия от УПФ са родените през 1960 г. жени, тъй като тяхната пенсионна възраст е по-ниска от тази на мъжете. Родените на 01.01.1960 г. навършват изискуемата пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО (за тях - 61 години и 8 месеца) на 1 септември 2021 г.

Броят на жените, които ще навършат през 2021 г. изискуемата възраст за пенсиониране, е около 20 хиляди (родените между 01. 01. 1960 и 30. 04. 1960 г.), като малко над 1800 от тях вече са се възползвали от правото си да променят осигуряването си от УПФ съм съответните пенсионни фондове на ДОО.

Първите мъже, които ще навършат изискуемата възраст, даваща им право на пожизнена пенсия за старост от УПФ, която за тях е 64 години и 7 месеца, са родените между 01.01.1960 и 31.05.1960 г., като те навършват тази възраст през 2024 година.

Изготвена е предварителна частична оценка на въздействието на законопроекта, която следва да бъде съгласувана от Дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет. Това е необходимо, за да се стартира процеса по обществено обсъждане и съгласуване на законопроекта, вкл. и в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. След приключване на тези процедури законопроектът ще бъде внесен за одобряване от Министерския съвет.

Правната уредба на фазата на изплащането на пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване, освен че осигурява адекватна защита на правата и интересите на осигурените лица, пенсионерите от УПФ и техните наследници е от особено значение и за избора на осигуряване, който имат право да направят  осигурените лица. През 2015 г. беше създадена възможност за лицата, които не желаят да се осигуряват в универсален пенсионен фонд, да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд само във фонд "Пенсии", както и да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд.

За да упражнят правото си на информиран избор осигурените лица трябва да разполагат с точна информация какви видове пенсионни продукти ще се предлагат от пенсионноосигурителните дружества, как ще се определят техните размери, дали и при какви условия ще се наследяват натрупаните по индивидуалните партиди средства и отпуснатите пенсии и т.н.

Към момента, в който лицата е трябвало да направят своя избор тези предпоставки не са били налице, поради което работим, за да се предостави още една възможност за избор на осигуряване на лицата, които са пропуснали законовите срокове, както и на тези, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер. Те могат да поискат преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си партида от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване. Това е и една от причините законопроектът да не е публикуван за обществено обсъждане, но сме решени това да стане възможно най-скоро.

 

.

Facebook logo
Бъдете с нас и във