Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Три фонда с инвестиционни намерения към Корпоративна

Оманският фонд, EPIC и “Джемкорп” се срещнаха с представители на МФ и БНБ

Вед­на­га след ка­то БНБ пуб­ли­ку­ва дан­ни­те, че до­пъл­ни­тел­ни­те про­ви­зии, ко­и­то тряб­ва да за­де­ли Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка, са 4.222 млрд. лв., пред­с­та­ви­те­ли на ав­с­т­рийс­ки фонд EPIC и на дър­жав­ния фонд на Сул­та­на­та на Оман са про­ве­ли сре­щи в Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те и с пред­с­та­ви­те­ли на БНБ. За раз­го­во­ри­те във фи­нан­со­во­то ми­нис­тер­с­т­во на 23 ок­том­в­ри (чет­вър­тък) ня­ма офи­ци­ал­на ин­фор­ма­ция. Но БНБ пус­на на 24 ок­том­в­ри сле­до­бед съ­об­ще­ние за сре­ща­та, про­ве­де­на по-ра­но съ­щия ден с пред­с­та­ви­те­ли­те на EPIC, на Оман­с­кия фонд и “Джем­корп”. В не­го се каз­ва: “Пред­с­та­ви­те­ли­те на БНБ бя­ха ин­фор­ми­ра­ни, че но­вос­фор­ми­ра­ни­ят кон­сор­ци­ум от по­со­че­ни­те три­ма ин­вес­ти­то­ри во­ди раз­го­во­ри с пра­ви­тел­с­т­во­то и с пар­ла­мен­тар­но пред­с­та­ве­ни по­ли­ти­чес­ки си­ли за из­гот­вя­не на план за ре­ка­пи­та­ли­зи­ра­не и прес­т­рук­ту­ри­ра­не на “Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка” АД (КТБ), кой­то да включ­ва и сред­с­т­ва, оси­гу­ре­ни чрез дър­жав­на по­мощ.

БНБ на­пом­ня, че пла­но­ве­те за ре­ка­пи­та­ли­за­ция и прес­т­рук­ту­ри­ра­не на КТБ тряб­ва да бъ­дат съп­ро­во­де­ни с яс­ни до­ка­за­тел­с­т­ва, че ин­вес­ти­то­ри­те раз­по­ла­гат с не­об­хо­ди­ми­те сред­с­т­ва, чрез ко­и­то ще ре­а­ли­зи­рат ин­вес­ти­ци­он­ни­те си на­ме­ре­ния, с ог­лед сро­ка на спе­ци­ал­ния над­зор 20 но­ем­в­ри 2014 го­ди­на”. Цен­т­рал­на­та бан­ка об­ръ­ща вни­ма­ние на фак­та, че до то­зи мо­мент не са й пред­с­та­ве­ни пла­но­ве за прес­т­рук­ту­ри­ра­не на КТБ.

По вре­ме на раз­го­во­ри­те пред­с­та­ви­те­ли­те на ЕPIC, на Оман­с­кия фонд и на “Джем­корп” са по­ис­ка­ли от БНБ съ­дейс­т­вие да по­лу­чат дос­тъп до док­ла­ди­те на оди­тор­с­ки­те фир­ми, съ­дър­жа­щи ана­ли­за и оцен­ка­та на ак­ти­ви­те на КТБ. “До­кол­ко­то БНБ не е стра­на по до­го­во­ри­те меж­ду квес­то­ри­те на КТБ и оди­тор­с­ки­те фир­ми, и док­ла­ди­те не мо­гат да се раз­п­рос­т­ра­ня­ват без съг­ла­си­е­то на оди­то­ри­те, бе за­я­ве­но, че ще бъ­де ока­за­но съ­дейс­т­вие за ус­та­но­вя­ва­не на кон­такт и дос­тъп до док­ла­ди­те при оп­ре­де­ле­ни меж­ду кон­сор­ци­у­ма и оди­то­ри­те ус­ло­вия”, се каз­ва в съ­об­ще­ни­е­то на Цен­т­рал­на­та бан­ка.

От свои из­точ­ни­ци вес­т­ник “БАН­КЕ­РЪ” на­у­чи, че иде­я­та на но­вия кон­сор­ци­ум, в кой­то не учас­т­ва “БРО­МАК” на Цве­тан Ва­си­лев, е да ин­вес­ти­ра в КТБ 2 млрд. лв., но са­мо при по­ло­же­ние че и дър­жа­ва­та се ан­га­жи­ра със съ­ща­та су­ма за оз­д­ра­вя­ва­не­то й. Го­во­ри се, че пред­с­та­ви­те­ли­те на кон­сор­ци­у­ма са про­ве­ли сре­щи с ня­кои пар­ла­мен­тар­но пред­с­та­ве­ни пар­тии, на ко­и­то са обяс­ни­ли сво­и­те виж­да­ния и са об­на­деж­де­ни от ре­зул­та­ти­те от раз­го­во­ри­те. Всъщ­ност при съз­да­ла­та се си­ту­а­ция имен­но пар­ла­мен­тар­ни­те пар­тии мо­гат да да­дат жи­вот на един план за оз­д­ра­вя­ва­не­то на КТБ. Ако те пуб­лич­но дек­ла­ри­рат, че са го­то­ви да под­к­ре­пят един про­ект, кой­то пред­виж­да час­т­ни ин­вес­ти­то­ри да вло­жат в бан­ка­та 2 млрд. лв. и още 2 млрд. лв. да да­де дър­жа­ва­та, КТБ ще от­во­ри вра­ти и всич­ки ней­ни вло­жи­те­ли ще по­лу­чат дос­тъп до па­ри­те си. А БНБ ще мо­же да удъл­жи сро­ка на спе­ци­ал­ния над­зор с още един ме­сец. Той ще е не­об­хо­дим, за да бъ­дат из­вър­ше­ни всич­ки прав­ни и фи­нан­со­ви про­це­ду­ри, свър­за­ни с ре­а­ли­за­ци­я­та на оз­д­ра­ви­тел­ния план. То­ва оба­че оз­на­ча­ва, че пар­ла­мен­тар­ни­те пар­тии тряб­ва бе­зус­лов­но да се ан­га­жи­рат с осъ­щес­т­вя­ва­не­то на спа­си­тел­на­та опе­ра­ция и да по­е­мат ця­ла­та от­го­вор­ност за нея. Цен­т­рал­на­та бан­ка със си­гур­ност ня­ма да при­е­ме да сто­ва­рят на гър­ба й от­го­вор­ност­та за ре­зул­та­та от до­го­вор­ки­те меж­ду час­т­ни­те ин­вес­ти­то­ри и дър­жа­ва­та.

Очак­ва­ни­я­та са, че пуб­лич­ни­те де­ба­ти по всич­ки те­зи въп­ро­си ще за­поч­нат вед­на­га след кон­с­ти­ту­и­ра­не­то на но­вия пар­ла­мент, ко­е­то ще ста­не на 27 ок­том­в­ри. То­га­ва БНБ ще вне­се в ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та на На­род­но­то съб­ра­ние док­ла­да на оди­то­ри­те за със­то­я­ни­е­то на КТБ, как­то и всич­ки ос­та­на­ли до­ку­мен­ти, свър­за­ни с не­го.

Facebook logo
Бъдете с нас и във