Банкеръ Daily

Финансов дневник

Трансформации в експортното ни застраховане

Кардинални промени в управлението на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) предлага Министерският съвет. Измененията са изложени в проект на Закона за експортното застраховане.

Основната  промяна, която се предлага, е да бъде премахнат като структура  Междуведомственият  съвет по експортно застраховане (МСЕЗ) към Министерския съвет и да бъде заменен  с надзорен съвет на БАЕЗ, както и да се промени  системата на управление от едностепенна  в двустепенна.  

В момента междуведомственият  съвет провежда държавната политика при застраховане и презастраховане на експортните рискове, свързани с производство и с износ на български стоки и услуги или с осъществяването на български инвестиции в чужбина. Сред най-важните му правомощия са одобряване на разходите за дейността на дружеството, както и за определяне на начина на инвестиране на свободните парични средства по банковата сметка на БАЕЗ.

Според мотивите към проекта - независимо от законовите разпоредби, на заседанията на МСЕЗ през последните няколко години не са внасяни за разглеждане и съответно не са приемани съществени решения. Дейността на съвета се свеждала до провеждане на две-три заседания годишно, на които основно се предлагали за одобрение застрахователни сделки, които в повечето случаи били с недостатъчно мотивирани и обосновани параметри.

През 2015 г. в Министерството на икономиката, под шапката  на което е и самата БАЕЗ, извършило одитна проверка на дейността на Междуведомствения съвет за периода от 1 януари 2014 г. до момента, когато е започнал  одитът.

Резултатите от направените прегледи категорично наложили преосмисляне на съществуването на МСЕЗ, на състава му, мандата и правомощията му. Оказало се, че на заседанията на съвета не били приемани заложените в закона стратегии за подкрепа на износа на български стоки и услуги, осъществяване на български инвестиции в чужбина и изпълнение на проекти, свързани с износ на български стоки и услуги. Освен това Междуведомственият съвет не е предлагал ежегодно размера на средствата, които да бъдат включени в проекта на Закон за държавния бюджет, въпреки  че изпълнителният директор на БАЕЗ е отправял редовно предложения за това  каква сума е нужна за дейността на дружеството. МСЕЗ не определял дори експозициите по държави.

Всичко описано дотук наложило замяната на Междуведомствения съвет с надзорен съвет на БАЕЗ, както и промяна в системата на управление от едностепенна система на управление на дружеството в двустепенна.

 

 

Българска агенция за експортно застраховане съществува от 20 години. През 2004-а агенцията е преобразувана в еднолично акционерно дружество "БАЕЗ" - ЕАД, с единствен акционер в капитала - Република България, представлявана от министъра на икономиката. Капиталът на дружеството е 10 млн. лева. 

Управлението на стопанската дейност на Агенцията се осъществява от съвета на директорите, като членовете му се избират от едноличния собственик на капитала с мандат, не по-дълъг от три години.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във