Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Ти Би Ай Банк" ще емитира облигации

"Ти Би Ай Банк" ЕАД получи одобрение от  Комисията за финансов надзор (КФН) да емитира  облигации. Това става ясно от решение на регулатора от 24 март. Комисията е потвърдила проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени, необезпечени облигации, които ще бъдат издадени от банката.

 В началото на месеца КФН реши да удължи срока, който бе даден  на "Ти Би Ай Банк", за да представи  коригирания си проспект.

Емисията е в размер до 25 000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, подчинени, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална и емисионна стойност от 1000 евро всяка. Годишният лихвен процент е фиксиран, платим на годишни периоди, които ще бъдат определени съвместно от емитента и от водещия мениджър след приключване на срока на подписката, с еднократно погасяване на главницата на падежа на облигационната емисия, с матуритет 10 години, считано от датата на издаване на емисията.

С решението си регулаторът вписва "Ти Би Ай Банк" ЕАД като емитент и посочената емисия облигации, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.  

Както "БАНКЕРЪ" писа, целта на "Ти Би Ай Банк" е да се превърне в дигитална банка с широка гама от онлайн и мобилни решения за потребителското финансиране и кредитиране на малки и средни предприятия.

Банката е част от латвийската група за ритейл кредитиране 4finance Holding, която е един от европейските лидери в областта на дигиталното потребителско финансиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във