Банкеръ Daily

Финансов дневник

TBI Bank търси до 30 млн. евро чрез продажба на облигации

TBI Bank ще опита да набере 30 млн. евро чрез продажба на емисия облигации на регулирания пазар. Това става ясно от съобщение на Комисията за финансов надзор от 13 юли, с което регулаторът посочва, че одобрил проспекта за публичното предлагане на книжата. 

Емисията е в размер до 30 млн. евро, разпределени в до 300 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, подчинени, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, с номинална и емисионна стойност от 100 000 евро всяка.

Книжата са с "фиксиран годишен лихвен процент, платим на годишни периоди, който ще бъде определен съвместно от емитента и водещия мениджър след приключване на срока на подписката, с еднократно погасяване на главницата на падежа на облигационната емисия, с матуритет 120 месеца (10 години), считано от датата на издаване на емисията, както и с право на емитента да упражни три кол опции".

TBI Bank отчита нетна печалба от 19.8 млн. евро за 2020 г., показват консолидираните отчети на банката. Резултатът е с 3.1 млн. по-малко от печалбата през 2019 година. Нетният приход от лихви се покачва с 6% и в края на годината достига 91 млн. евро. Въпреки това нетната печалба e засегната от допълнително начислените провизии за новите кредити през годината.

През 2020 г. всички бизнес линии на банката отчитат ръст, което води до близо 20- процентово покачване на нейните активи. В края на годината те са в размер на 556 млн. евро. Този ръст е постигнат основно чрез увеличение на портфейла от потребителските заеми и инвестиции в държавни и корпоративни облигации. Коефициентът на капиталова адекватност на банката е на ниво от 17%, а коефициентът на ликвидно покритие – 316 процента.

В средата на март тази година TBI Bank, която е част от латвийската група за ритейл кредитиране 4finance Holding обяви, че навлиза и на литовския пазар. В Литва банката предлага онлайн потребителски кредити, без да отваря физически клон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във