Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Тайни и загадки в одитния доклад

Док­ла­дът на оди­то­ри­те на Кор­по­ра­тив­на бан­ка пре­диз­ви­ка по­ре­ди­ца от ре­ак­ции на фи­нан­сис­ти и ана­ли­за­то­ри. Ог­ром­на­та су­ма от 4.222 млрд. лв., ко­я­то БНБ по­со­чи, че КТБ тряб­ва да за­де­ли ка­то до­пъл­ни­тел­ни про­ви­зии, пре­диз­ви­ка все­общ шок. Тя по­ро­ди и мно­го ко­мен­та­ри за то­ва, да­ли е ко­рек­т­на и да­ли на­ис­ти­на оди­то­ри­те са ка­за­ли, че точ­но то­ва е раз­ме­рът на проб­лем­ни­те кре­ди­ти, ко­и­то тряб­ва да бъ­дат пок­ри­ти. От­с­т­ра­не­ни­те от длъж­ност из­пъл­ни­тел­ни ди­рек­то­ри на КТБ имат ко­мен­та­ри и въз­ра­же­ния по съ­об­ще­ни­е­то на БНБ, ко­и­то пред­с­та­вя­ме.

1. За­да­ча­та, пос­та­ве­на пред три­те оди­тор­с­ки фир­ми, е оказ­ва­не на кон­сул­тан­т­с­ки, а не оди­тор­с­ки ус­лу­ги. Съг­лас­но до­го­во­ри­те, склю­че­ни с три­те оди­тор­с­ки фир­ми, “Ус­лу­ги­те ня­ма да пред­с­тав­ля­ват одит или прег­лед, или друг ан­га­жи­мент, из­вър­шен в съ­от­вет­с­т­вие с Меж­ду­на­род­ни­те оди­тор­с­ки стан­дар­ти или Меж­ду­на­род­ни­те стан­дар­ти за ан­га­жи­мен­ти за из­вър­ш­ва­не на прег­лед. Съ­от­вет­но ние (оди­то­ри­те) ня­ма да из­ра­зим мне­ние или как­ва­то и да е дру­га фор­ма на си­гур­ност по сче­то­вод­ни въп­ро­си, фи­нан­со­ви от­че­ти или дру­га фи­нан­со­ва ин­фор­ма­ция или вът­реш­ни кон­т­ро­ли, ка­то част от Ус­лу­ги­те”.

2. Ре­зо­нен е въп­ро­сът как при ед­ва 12% прос­ро­чен дълг към 30.09.2014 г. (мал­ко над 680 млн. лв.) се опо­вес­тя­ват обез­цен­ки за 4.2 ми­ли­ар­да ле­ва? Мо­же да се пред­по­ло­жи, че то­ва е вслед­с­т­вие на при­ла­га­не­то на про­це­ду­ра­та по обез­цен­ка, при­е­та през м. ав­густ 2014 г., след пос­та­вя­не­то на бан­ка­та под спе­ци­а­лен над­зор. Та­ка нап­ри­мер, вслед­с­т­вие при­ла­га­не­то на та­зи про­це­ду­ра, за не­съ­би­ра­ем се при­е­ма кре­дит, кой­то е ре­до­вен, но кре­ди­то­по­лу­ча­те­лят не е от­го­во­рил на пис­мо на квес­то­ри­те или не е дек­ла­ри­рал съг­ла­сие квес­то­ри­те да се раз­по­реж­дат по тях­но ус­мот­ре­ние със за­ло­же­ни­те ак­ти­ви. Ес­тес­т­ве­но е не­же­ла­ни­е­то на кре­ди­то­по­лу­ча­те­ли­те да да­дат съг­ла­сие за про­из­вол­но раз­по­реж­да­не с пре­дос­та­ве­ни­те обез­пе­че­ния.

Ще си поз­во­лим да ци­ти­ра­ме оди­то­ри­те, ко­и­то из­рич­но от­каз­ват да пре­дос­та­вят “мне­ние от­нос­но съг­ла­су­ва­не­то на из­б­ра­ни­те от Вас (т.е. от квес­то­ри­те, рес­пек­тив­но - БНБ) сче­то­вод­ни по­ли­ти­ки с Меж­ду­на­род­ни­те стан­дар­ти за фи­нан­со­ви от­че­ти или съ­от­вет­ни­те мес­т­ни стан­дар­ти. Ус­лу­ги­те или док­ла­ди, свър­за­ни с те­зи ус­лу­ги, не пре­дос­та­вят прав­но мне­ние или съ­вет, ни­то ан­га­жи­мент за оцен­ка на ка­чес­т­во­то на ак­ти­ви­те”. В та­къв слу­чай за­да­ва­ме въп­ро­са кой е оце­нил ак­ти­ви­те на бан­ка­та, рес­пек­тив­но кой е раз­по­ре­дил точ­но то­зи раз­мер на обез­цен­ка, след ка­то оди­то­ри­те ня­мат ан­га­жи­мент ни­то за оцен­ка на ак­ти­ви­те, ни­то за мне­ние по при­ла­га­на­та ме­то­ди­ка за обез­цен­ка?

3. Въз­ра­зя­ва­ме сре­щу при­ла­га­ния под­ход да се при­е­мат за обез­пе­че­ния са­мо ипо­те­ки и за­лог на ця­ло тър­гов­с­ко пред­п­ри­я­тие, без да се от­чи­тат всич­ки ос­та­на­ли за­ко­но­ви въз­мож­нос­ти - склю­че­ни­те с бан­ка­та до­го­во­ри за за­лог на дъл­гот­рай­ни ма­те­ри­ал­ни ак­ти­ви, сто­ки в обо­рот и на склад, за­лог на взе­ма­не, вклю­чи­тел­но и по тър­гов­с­ки сдел­ки, ко­е­то е ши­ро­ко при­ла­га­на бан­ко­ва прак­ти­ка. Раз­по­ла­га­ме съ­що та­ка с ин­фор­ма­ция, че стой­ност­та и на те­зи два ви­да “при­ем­ли­ви” обез­пе­че­ния се обез­це­ня­ва дос­та про­из­вол­но. Та­ка че обя­ве­ни­ят от БНБ ко­е­фи­ци­ент на пок­ри­тие на кре­ди­ти­те с обез­пе­че­ния от 13% не от­го­ва­ря на склю­че­ни­те до­го­во­ри, т. е. - на ре­ал­ни­те фак­ти. Кре­ди­ти­те към не­фи­нан­со­ви ин­с­ти­ту­ции (фир­ми и граж­да­ни) са пок­ри­ти с обез­пе­че­ния на стой­ност над 94.14% към края на м. юни та­зи го­ди­на. Го­ля­ма част от кре­ди­ти­те са свръ­хо­без­пе­че­ни - об­ща­та стой­ност на за­ло­же­ни­те в пол­за на бан­ка­та обез­пе­че­ния е над 9.8 млрд. лв. към края на сеп­тем­в­ри 2014 г. (от ко­и­то - 785 млн. лв. ипо­те­ки, 540 млн. лв. тър­гу­е­ми цен­ни кни­ги, 1.104 млрд лв ма­те­ри­ал­ни ак­ти­ви, 474 млн. лв. за­лог на тър­гов­с­ки пред­п­ри­я­тия, 6.5 млрд. лв. взе­ма­ния по смет­ки, бан­ко­ви га­ран­ции от пър­вок­лас­ни бан­ки и по тър­гов­с­ки опе­ра­ции и над 500 млн. лв. по­ръ­чи­тел­с­т­ва на юри­ди­чес­ки ли­ца, ка­то пос­лед­но­то е ви­на­ги до­пъл­ни­тел­но обез­пе­че­ние).

4. Бан­ка­та е в ре­жим на спе­ци­а­лен над­зор ве­че пе­ти ме­сец. Всич­ки про­це­си в нея са спре­ни или сил­но въз­п­ре­пят­с­т­ва­ни. Ог­ром­на част от кре­ди­то­по­лу­ча­те­ли­те, след наз­на­че­ния спе­ци­а­лен над­зор, не са по­лу­чи­ли от бан­ка­та дъл­жи­мо­то им фи­нан­си­ра­не съг­лас­но пред­ва­ри­тел­ни­те до­го­во­ре­нос­ти и по­ра­ди та­зи при­чи­на тях­на­та дей­ност в го­ля­ма сте­пен е прек­ра­те­на, ко­е­то во­ди до яв­на не­въз­мож­ност да по­га­ся­ват за­дъл­же­ни­я­та си. Бло­ки­ра­ни са и сред­с­т­ва на кли­ен­ти, ко­и­то имат за­дъл­же­ния към кре­ди­то­по­лу­ча­те­ли на бан­ка­та, и то­ва съ­що се от­ра­зя­ва на по­га­ся­ва­не­то на за­дъл­же­ни­я­та по кре­ди­ти­те. От­но­во на­пом­ня­ме, че над 160 ис­ка­ния за по­га­ше­ния в ре­зул­тат от прех­вър­ля­не на взе­ма­ния не са раз­ре­ше­ни от квес­то­ри­те и нев­зе­ма­не­то на те­зи опе­ра­ции во­ди до из­к­ри­вя­ва­не на ин­фор­ма­ци­я­та за ка­чес­т­во­то на кре­ди­ти на стой­ност над 1 млрд. ле­ва. Част от те­зи ис­ка­ния са де­по­зи­ра­ни още през юни та­зи го­ди­на. Оди­тор­с­ки­те фир­ми бя­ха над­леж­но уве­до­ме­ни от нас за на­ли­чи­е­то на та­ки­ва ис­ка­ния, не­от­ра­зе­ни в оцен­ка­та на кре­ди­ти­те.

5. КТБ АД ви­на­ги е би­ла на­со­че­на към кор­по­ра­ти­вен тип фи­нан­си­ра­не. Прак­ти­ки­те, на­ре­че­ни “не­о­би­чай­ни за бан­ко­ва­та сис­те­ма по­роч­ни биз­нес прак­ти­ки”, са поз­на­ти от­дав­на по све­та и се пол­з­ват от де­сет­ки фи­нан­со­ви ин­с­ти­ту­ции. През пос­лед­ни­те 14 го­ди­ни те­зи прак­ти­ки са наб­лю­да­ва­ни от всич­ки над­зор­ни ин­с­пек­ции, про­веж­да­ни на мяс­то от стра­на на Цен­т­рал­на­та бан­ка, ка­то об­с­той­но, до­сие по до­сие, са раз­г­леж­да­ни все­ки път над 70% от кре­ди­ти­те, от­пус­на­ти от бан­ка­та. Вся­ко три­ме­се­чие кре­дит­ни­те сдел­ки са де­тайл­но об­с­лед­ва­ни и от меж­ду­на­род­на оди­тор­с­ка ком­па­ния. По­доб­ни ква­ли­фи­ка­ции не при­със­т­ват в ни­то един док­лад на над­зор­на ин­с­пек­ция или оди­тор­с­ки док­лад.

6. Об­ви­не­ни­е­то, че “над­зор­ни­те от­че­ти, пред­с­та­ве­ни пред уп­рав­ле­ние “Бан­ков над­зор” на БНБ, са би­ли не­дос­то­вер­ни и под­веж­да­щи”, не съ­от­вет­с­т­ва на ис­ти­на­та. Ме­то­ди­ки­те, пол­з­ва­ни от “Бан­ков над­зор”, съ­че­та­ват де­сет­ки ежед­нев­ни, сед­мич­ни, ме­сеч­ни, три­ме­сеч­ни и го­диш­ни де­тайл­ни справ­ки, по­да­ва­ни от всич­ки бан­ки, ко­и­то се за­си­чат по­меж­ду си и се про­ве­ря­ват на мяс­то в бан­ка­та все­ки път (по­не вед­нъж го­диш­но) при пъл­на или те­ма­тич­на про­вер­ка от стра­на на Цен­т­рал­на­та бан­ка. Съ­щи­те те­зи от­че­ти са би­ли не са­мо про­ве­ря­ва­ни от меж­ду­на­род­ни оди­то­ри и меж­ду­на­род­ни рей­тин­го­ви аген­ции, но и за­ве­ря­ва­ни за вяр­ност от оди­то­ри­те. До­се­га ни­кой не е от­п­ра­вял та­ки­ва об­ви­не­ния. Да­ли от­че­ти­те на квес­то­ри­те, след из­вър­ше­ни­те обез­цен­ки, ще бъ­дат за­ве­ре­ни за вяр­ност от ня­коя от оди­тор­с­ки­те ком­па­нии, пол­з­ва­ни за кон­сул­тан­ти или от друг не­за­ви­сим оди­тор?

7. По по­вод на изяв­ле­ни­е­то, че БНБ “из­п­ра­ща док­ла­ди­те на оди­то­ри­те на вни­ма­ни­е­то на Со­фийс­ка­та град­с­ка про­ку­ра­ту­ра”, об­ръ­ща­ме вни­ма­ние, че съг­лас­но под­пи­са­ни­те с три­те оди­тор­с­ки фир­ми до­го­во­ри БНБ ня­ма пра­во да из­п­ра­ща тех­ни­те кон­с­та­та­ции на ко­е­то и да би­ло тре­то ли­це, още по­ве­че в ка­чес­т­во на об­ви­ни­те­лен ма­те­ри­ал. В пис­ма­та за ан­га­жи­мент на оди­то­ри­те из­рич­но е за­пи­са­но, че док­ла­дът не е пред­наз­на­чен да пос­лу­жи ка­то до­ка­за­тел­с­т­во или дру­го ек­с­пер­т­но зак­лю­че­ние в съ­деб­ни или дру­ги про­из­вод­с­т­ва. Оди­то­ри­те из­рич­но са за­пи­са­ли, че не по­е­мат “от­го­вор­ност за то­зи док­лад или за зак­лю­че­ни­я­та, ко­и­то сме фор­ми­ра­ли пред ко­е­то и да би­ло дру­го ли­це, ос­вен пред квес­то­ри­те на Бан­ка­та.” Ние от своя стра­на при­зо­ва­ва­ме Со­фийс­ка­та град­с­ка про­ку­ра­ту­ра съ­що та­ка да взе­ме пред­вид и всич­ки оди­тор­с­ки док­ла­ди и за­ве­ре­ни от­че­ти за пос­лед­ни­те пет го­ди­ни, как­то и док­ла­ди­те от про­веж­да­ни над­зор­ни ин­с­пек­ции на БНБ за съ­щия пе­ри­од, ко­и­то до­каз­ват доб­ро­то със­то­я­ние на бан­ка­та пре­ди пос­та­вя­не­то й под спе­ци­а­лен над­зор.

Апе­ли­ра­ме към всич­ки от­го­вор­ни над­зор­ни и по­ли­ти­чес­ки фак­то­ри за про­фе­си­о­на­ли­зъм и стрик­т­но при­ла­га­не на за­ко­но­ви­те раз­по­ред­би в ин­те­рес на ця­ло­то об­щес­т­во. Убе­де­ни сме, че кон­с­т­рук­тив­на по­зи­ция на БНБ и дър­жа­ва­та по от­но­ше­ние на кон­сор­ци­у­ма от ин­вес­ти­то­ри, за­я­вил го­тов­ност да осъ­щес­т­ви оз­д­ра­вя­ва­не­то и прес­т­рук­ту­ри­ра­не­то на КТБ АД, е най-доб­ри­ят въз­мо­жен из­ход от съз­да­ла­та се си­ту­а­ция.

О. Ру­сев

И. За­фи­ров

Г. Хрис­тов

А. Пан­та­ле­ев

Facebook logo
Бъдете с нас и във