Банкеръ Daily

Финансов дневник

Свободен избор на застраховател... по списък

Директно на темата: наша читателка ни уведоми, че Прокредит банк е въвела и предлага на клиентите си списък на застрахователни компании, с които работи. Само измежду тях кредитоискателите могат да избират застраховател, ако искат да получат заем от банката. Ако пожелаят полица от лицензирано застрахователно дружество извън списъка, ги отхвърлят. А други биват глобявани, защото банкерите трябвало да правят допълнителна проверка.

На другият полюс е Инвестбанк. Там има пълна свобода при избора на застраховател, който да издаде полици „Живот“ и „Застраховка на дома“ на кредитоискателя. Стига полицата по покритието си да отговаря на изискванията на кредитора.

Между тези две диаметрално противоположни практики битуват всевъзможни извращения, обединени под едно лого: „отнемане на правото на избор на банковия клиент да си избере застраховател в условията на свободен избор“. Нещо повече – те са източник на корупционни практики, все на гърба на потребителя.

Ето и редове от жалба на потърпевшата Анелия Димитрова:

„През юни 2010 г. изтеглих ипотечен кредит от „Юробанк И Еф Джи България“АД с цел закупуване на жилище. С оглед изпълнение на вмененото ми с договора за банков кредит задължение да сключа имуществена застраховка с определени от банката параметри и предмет ипотекирания недвижим имот, всяка година кредиторът ме задължава да изпълнявам това си задължение с посредничеството на „Ай енд Джи Иншуранс Брокерс“.

Тази година реших да сключа застрахователен договор директно с избран от мен застраховател, без посредничеството на гореспоменатия брокер, като и този път бъде осигурено покритие на исканите от банката рискове и договорения размер на кредита. Решението ми бе продиктувано от предложените ми по-добри тарифни условия, респ. по-нисък размер на застрахователната премия. Бях изненадана, когато кредитният инспектор от „Юробанк И Еф Джи България“АД - г-жа Диляна Баева ми заяви, че трябва да заплатя такса в размер на 50,00 лв., аргументирайки се, че сумата се дължи за осъществяване на преглед и одобрение от „Ай енд Джи Иншуранс Брокерс“, на издадената без негово посредничество полица, с цел да бъде установено дали са спазени всички изисквания по отношение на договореното застрахователно покритие“.

Читателката ни споделя, че имущественото застраховане се извършва на принципа на доброволност, съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1 от Кодекса за застраховането. Поетото от нея задължение да сключва ежегодно такъв вид застраховка се свежда единствено до параметрите на застрахователния договор. Нещо повече, никъде в сключения с банката договор за банков кредит не е упоменато, че следва да заплаща допълнителна такса, в т.ч. и нейният размер, в случай, че реши да се възползва от възможността да сключи имуществена полица директно със застраховател без посредничеството на застрахователен брокер. Установените между „Юробанк И Еф Джи България“АД и „Ай енд Джи Иншуранс Брокерс“ търговски отношения не могат да я обвързват в качеството й на потребител на застрахователни услуги.

Според юристи в случая не е налице хипотезата на чл.301, ал.1 във връзка с ал.2 от Кодекса за застраховането, тъй като читателката ни, в качеството си на ползвател на застрахователни услуги, никога не е възлагала на посочения брокер да извършва застрахователно посредничество и съответно помежду им не е сключван писмен договор, който да урежда това. С оглед на всичко изложено дотук, юристите твърдят, че претенцията на банката за заплащане на посочената сума е изцяло неоснователна. Освен това грубо се погазва правото на свободно избиране на застраховател, а таксата е принуда задължително да се ползва услугата на „Ай енд Джи Иншуранс Брокерс“. С налагането на брокера не се ли нарушава доброволността и не се ли връща времето на застраховането със силови методи, характерно за периода 1996 – 1997год., питат експертите.

И още нещо: каква е ролята на Управление „Застрахователен надзор” към Комисията за финансов надзор при такива казуси?

Според правни експерти ограбването може да бъде спряно само и единствено с ясни текстове в законодателството. Защото валят жалби от хора, които са принуждавани от някои търговски банки да застраховат ипотекираният недвижим имот чрез определени брокери и при определени застрахователи. Въпреки, че в Кодекса за застраховането ясно и категорично е записано в чл.6, ал.1, че застраховането и застрахователното посредничество се извършват на принципа на доброволност.

И още нещо - този път в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, Глава четвърта. Там в раздела ПАКЕТНИ ПРОДАЖБИ И ОБВЪРЗВАЩИ ПРАКТИКИ, в чл.12, ал.3 е записано, че когато като условие за получаване на кредита кредиторът изисква от потребителя да сключи договор за застраховка, кредиторът е длъжен да приема освен застрахователните полици на застрахователя, с който той работи, и полиците на застрахователи по смисъла на Кодекса за застраховането, с които той не работи, но които осигуряват равностойно покритие. Въпреки тези текстове в двата закона, някои търговски банки грубо погазват правото на свободно избиране на застраховател и налагат такси, ако не се ползват посочените от тях застрахователен посредник и застраховател.

 

Във втората част на започнатото от banker.bg жуналистическо разследване ще проследим взаимното обвързване на банки и застрахователи на българския пазара и начините, по които ограничават клиентите си за свободен избор на застрахователна защита. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във