Банкеръ Daily

Финансов дневник

Светослав Гаврийски стана независим член на Надзорния съвет на ПОД "Алианц България"

Светослав Гаврийски

Комисията за финансов надзор е одобрила Светослав Велеславов Гаврийски за независим член на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество "Алианц България" АД, съобщиха от регулатора. Кай Мюлер също е получил разрешение от КФН, но за член на Надзорния съвет на компанията.  

Пенсионно-осигурителното дружество "Алианц България" АД е част от семейството на "Алианц Груп". Дружеството предлага допълнително доброволно пенсионно осигуряване от 1994 година. Към края на миналата година активите на управляваните от ПОД "Алианц България" АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване са на стойност над 3.05 млрд. лева. По този критерий, дружеството приключи 2018 година с 22.77% пазарен дял от активите на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване в България. Броят на осигурените лица в управляваните от ПОД "Алианц България" АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване към края на миналата година надхвърли 1.024 милиона.

Към декември 2018 година, от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД "Алианц България" АД, с най-висок пазарен дял от всички доброволни пенсионни фондове в България, е Доброволен пенсионен фонд "Алианц България" - 34.27% от всички осигурени и 45.32% от нетните активи на  доброволните пенсионни фондове.

 
Гълъбин Николов Гълъбов е одобрен за член на съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД.
"Пенсионноосигурителен институт" АД е пенсионно дружество, което извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване и управлява три пенсионни фонда: Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт",  Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" и Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".

"Пенсионноосигурителен институт" АД е учреден с решение на общото събрание на акционерите през октомври 2007 г. и е получило лицензия през февруари слездващата година за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване от Комисията за финансов надзор. Предметът на дейност на дружеството е допълнително пенсионно осигуряване. То е с капитал: 6 440 000 лв, разпределен в 6 440 поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1000 лева и с право на един глас.

 

Комисията за финансов надзор е одобрила Николай Иванов Марев за член на Управителния съвет на Пенсионно осигурителна компания "ДСК - Родина" АД.

"ДСК-Родина" АД осъществява дейност от 1997 година. Основен акционер в компанията с 99.75% от капитала е "Банка ДСК", част от международната финансова група ОТП. В съответствие с действащото законодателство и издадената лицензия за допълнително пенсионно осигуряване, Пенсионноосигурителна компания "ДСК-Родина" АД има регистрирани и управлява Универсален пенсионен фонд, Професионален пенсионен фонд, Доброволен пенсионен фонд и Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във