Банкеръ Daily

Финансов дневник

Създават национален регистър на одитните комитети

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит и предлага на Народното събрание да го приеме. Проектът е изготвен поради необходимостта от допълване на нормативната уредба, за да се осигури по- голяма яснота на текстове в закона след транспониране изискванията на европейското законодателство в тази област (Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г., Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.).

Предвижда се разделяне на функциите по организиране и поддържане на регистрите на дипломираните експерт-счетоводители и на регистрираните одитори между Института на дипломираните експерт-счетоводители и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Променени са сроковете за ротация на регистрираните одитори и за създаване на национален регистър на одитните комитети, направено е обвързване на функциите на техните председатели със съответните отговорности.

С предложените промени ще се осигури допълнителна сигурност на информацията чрез пряко осъществяване от Комисията на дейностите по вписване и отписване на одиторите в регистъра. Предвидени са допълнителни гаранции, че професията на регистриран одитор се упражнява от лица с необходимите знания и умения. Осигурени са ефективни механизми за наблюдение на пазара на одиторски услуги на предприятията от обществен интерес и оценка на дейността на одитните им комитети, за повишаване ефективността на административнонаказателните производства и за облекчаване на процедурата по налагане на дисциплинарни наказания на регистрираните одитори от професионалната организация.

Законопроектът предвижда отмяна на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица, както и изменение на Указ № 2242 от 1987 г. за свободните зони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във