Банкеръ Daily

Финансов дневник

Съветът ЕКОФИН направи преглед на Банковия съюз по време на финландското председателство

Съветът ЕКОФИН направи преглед на напредъка в укрепването на Банковия съюз по време на финландското председателство, като прие и заключения относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това стана ясно от декемврийския бюлетин „Основни икономически и политически решения в ЕС", публикуван от финансовото министерство, който представя резултатите от заседанията на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и позициите на България по обсъжданите теми.

Докладът за напредъка прави равносметка на предложението за създаване на Европейска схема за гарантиране на депозитите, прилагането на "банковия пакет", както и на планът за действие за справяне с необслужваните кредити.

В контекста на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP25) в Мадрид Съветът одобри работен план за действия в областта на климата, според който в рамките на ЕКОФИН ще се провеждат редовни политически дискусии по темата. Комисията докладва напредъка при изпълнението на плана за действие от 2018 г. за устойчиво финансиране и изготвянето на стратегията за зелено финансиране за новия „зелен курс“.

Европейският съюз работи за създаването на нови правила в подкрепа на екологично устойчивите инвестиции. Целта е капиталовите потоци да се пренасочат към устойчиви инвестиции. Гарантирането на устойчив и приобщаващ растеж е част от усилията на ЕС за постигане на неговите цели в областта на климата и енергетиката в съответствие с Парижкото споразумение относно изменението на климата и Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

Съветът прие и заключения относно данъчното облагане на енергията като даде своята подкрепа за актуализиране на правната рамка. Директивата за данъчно облагане на енергията играе важна роля за хармонизирането на енергийното данъчно облагане и правилното функциониране на вътрешния пазар на ЕС. Преразглеждането на директивата също така би могло да допринесе и за екологични цели и да подпомогне прехода към климатично неутрален Европейски съюз.

България подкрепя проекта на декларация относно работния план за действие в областта на климатичните промени на Съвета ЕКОФИН. Страната ни подкрепя усилията на ЕС и държавите членки за прилагане на Парижкото споразумение, като същевременно отбелязва, че не трябва да се добавят нови елементи към вече договорените цели на ЕС до 2030 г. "В процеса на разработване на мерки по прилагането на законодателните предложения от пакета за устойчиво финансиране трябва да се наблегне на възможните стимули за частния сектор, за да адаптира своите бизнес модели, като започнат да отчитат рисковете и факторите за устойчивост, както и да бъдат въведени стимули за гражданите да променят своето поведение към по-устойчиво", се казва още в позицията на страната ни.

България не възразява срещу преразглеждането на директивата относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, като счита че енергийното данъчно облагане би могло да има допълваща, но не и основна роля за постигане на поставените цели от страна на ЕС за смекчаване последиците от изменението на климата.

Министрите приеха заключения относно укрепването на европейската архитектура за развитие. В заключенията се подчертава необходимостта тя да бъде по-силна, по-гъвкава, интегрирана, съгласувана, стратегическа и отговаряща на климатичните промени и нуждите на развитието. Те дават подкрепа на краткосрочните мерки, представени в доклада на Групата на изтъкнатите личности, и очертават пътя за подготовка на възможните бъдещи институционални реформи. България подкрепя проекта на заключения на Съвета и препоръките на Групата на високо равнище „на мъдреците“ за извършване на независими и задълбочени проучвания за осъществимост и на трите варианта.

На заседанието Съветът прие и съвместното изявление на Съвета и ЕК относно „стабилните валути“. „Стабилни валути“ е наименованието, дадено на подкатегория криптоактиви, предназначени да поддържат стабилна стойност, свързана с друг актив, като намаляват колебанията на цените, които засягат криптовалути като биткойн. Тези валути имат потенциални предимства като например по-евтини и по-ефикасни трансгранични плащания. От друга страна обаче „стабилните валути“ пораждат значителни регулаторни и надзорни опасения. "Считаме, че подходът на законодателите, регулаторите и надзорните органи към криптоактивите, вкл. „стабилните валути“, трябва да е хармонизиран и консистентен на ниво ЕС", се казва в позицията на България.

Съветът прие още няколко заключения, свързани с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и със задълбочаването на Съюза на капиталовите пазари. Целта е да се осигурят насоки за бъдещата работа на Комисията в тази област, и по-специално да се разгледат начини за хармонизиране на правилата за борба с изпирането на пари и да се засили надзорът по отношение на борбата с изпирането на пари в целия ЕС.

Комисията представи информация за състоянието на изпълнението на плана за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа. Въпреки че общият брой на необслужваните кредити продължава да намалява, размерът им в някои държави членки остава висок.

Що се отнася до законодателната работа, през април 2019 бе приет регламентът за пруденциалната защитна мярка. Министрите одобриха решения и препоръки на Съвета относно прилагането на Пакта за стабилност и растеж за 2019 година констатиращи, че Унгария и Румъния не са предприели ефективни действия в отговор на препоръките на Съвета от юни 2019 година, както и препоръките към тях за коригиране на наблюдаваното значително отклонение от плана им за корекции за постигане на средносрочната им бюджетна цел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във