Банкеръ Daily

Финансов дневник

Съдебна защита при предсрочно освобождаване от УС на БНБ

Съдебен контрол върху актовете за предсрочно прекратяване мандата на подуправител или член на Управителния съвет предвижда проект на кабинета за промени в Закона за БНБ. Целта е да се обезпечи правото на защита с оглед преодоляване на правни несъответствия, отчетени в Доклада за конвергенция на Европейската централна банка за 2022 г., както и в предходни доклади. Промените отразяват изискванията на законодателството на Европейския съюз към регулаторната рамка за назионалната ни банка.

"Към настоящия момент, съгласно действащата правна рамка само управителя на БНБ има възможност да отнесе решението за предсрочно прекратяване на правомощията му за разглеждане пред Съда на Европейките общности на основание чл.14.2 от Устава, въведен с чл. 14, ал. 3 от Закона за БНБ. По отношение на останалите членове на Управителния съвет на БНБ, тъй като актовете на Народното събрание, съответно на Президента на Република България подлежат единствено на контрол за конституционосъобразност, към настоящия момент не се предвижда възможност за съдебен контрол на актовете за предсрочно освобождаване", мотивират се вносителите.

Отстраняването на правните несъответствия, констатирани в Докладите за конвергенция на ЕЦБ и на Европейската комисия за 2020 г. е една от мерките в Плана за действие и ангажиментите на България след присъединяването към валутния механизъм ERM II. При отчитане на оценката и препоръките в докладите за конвергенция предложените изменения целят укрепване независимостта на централната банка – в частност персоналната независимост.

С предложените промени се предлага да бъде предвидена процедура, съгласно която основанието за предсрочно освобождаване на подуправител или друг член на Управителния съвет, с изключение на управителя, да се установява с решение на Управителния съвет на БНБ, прието по определен от него ред. Предлага се спирането на изпълнението на правомощията на члена на съвета, чието освобождаване се предлага, да става с решението, което да подлежи на оспорване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок. Съдът ще се произнася в 14-дневен срок от постъпване на жалбата с решение, което е окончателно.

Също във връзка с констатация на ЕЦБ и запостигане на правна сигурност, с преходна разпоредба от законопроекта се предлага и изменение в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. То предвижда установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила правен акт да е основание за освобождаване от длъжност, освен ако в Конституцията или Устава на Европейската система на централните банка и Европейската централна банка е предвидено друго.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във