Банкеръ Daily

Финансов дневник

Събуждането на "спящите" акции

Идеята на Министерството на финансите да "раздвижи" спящите акции от масовата приватизация най-накрая срещна подкрепа в лицето на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Но при определени условия. 

Това става ясно от позиция на асоциацията по  Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от "Централен депозитар" АД в т. нар. Регистър А.

Припомняме, че в средата на януари Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане концепция, в която са разписани конкретни действия за решаване на проблеми, натрупани и обсъждани многократно от инвестиционната общност по отношение  на раздвижването на "спящите" акции, изостанали  от масовата приватизация. Проектът срещна множество критики.

Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда "Подкрепа" се обявиха  категорично против това концепцията да се разглежда без каквито и да било финансови разчети за последиците от нейното осъществяване. Междувременно омбудсманът Мая Манолова изпрати становище до Министерството на финансите, в което също изразява категоричното си несъгласие с концепцията. 

"Без да отричам наличието на проблем и необходимостта от неговото разрешаване, не смятам за конституционносъобразно и справедливо отнемането на правата на милиони акционери върху акциите им от масовата приватизация  без компенсация и без да им се даде възможност за участие (достъп) до очакваните финансови ползи от процеса на "събуждане" на акциите", пише в становището си до финансовото министерство Манолова.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България също се обяви  против концепцията. Несъгласие изразиха и Асоциацията на организациите на българските работодатели, в която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Те също настояха за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от "Централен депозитар" АД. Според бизнеса прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 3 млн. българи - собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация.

Но не се оказа  на същото мнение  Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. "БАЛИП подкрепя част от мерките, заложени в обявената концепция от Министерството на финансите, смятайки , че те ще съдействат за реализацията на подкрепената от всички участници в Съвета за развитие на капиталовия пазар "Стратегия за развитие на капиталовия пазар", в която бе идентифициран проблемът с акциите в Регистър А, и изрично се предвижда инициатива за решаването му", заявяват от асоциацията.

В допълнение  следва да се отбележи, че съгласно правилата на Директива 2014/65/ЕС на ЕП и на Съвета от 15 май 2014-а относно пазарите на финансови инструменти (MiFID II) и Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) съхранението на ценни книжа е дейност, която трябва да се осъществява от лицензирани за нея юридически лица като инвестиционни посредници, банки и управляващи дружества, които следва да идентифицират и познават своя клиент за целите на редица задължения, свързани с оценка на подходяща услуга, установяване на финансови възможности, проверки във връзка с мерките срещу прането на пари и защитата на личните данни. На практика  съхранението на книжа в Регистър А не отговаря на тези законови изисквания, твърдят от БАЛИП.

От асоциацията акцентират върху предложената масирана информационна кампания, която според инвестиционните посредници е от особена важност за решаване на проблема с Регистър А. Според бранша кампанията трябва да бъде придружена с много активни мерки за улесняване на целенасочено достигане на информацията персонално до всички акционери от масовата приватизация и техните наследници.

За да се случи това, според членовете на организацията задължително трябва да се изгради връзка между Централен депозитар, ГРАО и местните власти. По този начин ще може да се актуализират данните за собствениците на акции от масовата приватизация и техните наследници. Освен това е нужно да се надгради съществуващата безплатна възможност за проверка на наличните акции чрез квалифициран електронен подпис и ПИК от НАП, като се въведе проверка чрез три имена и ЕГН  само с информация за наличие или не на акции  на сайта на Централен депозитар. От асоциацията препоръчват още да се въведе опция за проверка на наличност на акции на банкомат с банкова карта. А за възрастните хора, които не ползват онлайн услуги и живеят в малки населени места - да има персонални уведомления при получаване на пенсии в пощите или със сметките за комунални услуги.

В допълнение  БАЛИП посочва, че трябва да се улесни и достъпът чрез инвестиционните посредници, като се въведат необходимите промени в нормативната уредба, позволяващи проверка чрез брокер да се случва само с лична карта и заявление, без да се сключват договори и да се плащат високи такси.

Намаляване на разходите

Сега  инвестиционните посредници начисляват такси за съхранение на книжата на инвеститорите, които са равни на дължимите вноски във Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ). За улесняването на информационната кампания и намаляването на възможните разходи  БАЛИП предлага да се въведе гратисен период за вноските към ФКИ само за акциите от Регистър А, което инвестиционните посредници ще отразят в тарифите си. Централен депозитар предлага да се премахнат  таксите към посредниците във връзка с прехвърлянето на книжа от Регистър А, което също ще се отрази при брокерите и ще намали нивото на сегашните разходи, които правят услугата за притежателите икономически неизгодна.

Създаване на инвестиционен фонд

Идеята на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за създаване на инвестиционен фонд, към който да се прехвърлят акциите от Регистър А, също среща подкрепата на браншовата организация. Тази идея на ЕБВР е резултат от нейно фундаментално изследване на проблема със спящите акции в част от страните от Централна и Източна Европа  и е положително, че е възприета от обявената концепция от Министерството на финансите.

За да може  обаче  реализацията на тази идея да е успешна, БАЛИП е убедена, че трябва да се вземат предвид няколко важни фактора. На първо място, да се постигне обективна първоначална оценка на "спящите акции" по ясни и прозрачни правила и методика от независим оценител - с добра репутация. Ако оценката се прави от избрания прозрачно фондмениджър, то задължително трябва да бъде проверена от втори независим оценител, който да я потвърди. От решаващо значение е изборът на фондмениджър с добра репутация, опит и ресурси (човешки, финансови и организационни) в управлението на инвестиционни фондове на нововъзникващите пазари - този мениджър задължително трябва да бъде чуждестранен, за да се избегнат всякакви съмнения в конфликт на интереси, и той да извършва ключовата част от своите задължения лично, а не чрез подизпълнители. Неговият избор трябва да бъде направен чрез открита конкурсна процедура, в която участие да вземат всички заинтересовани институции, смятат от асоциацията.

"Съществен фактор за успех е обвързването на възнаграждението на фондмениджъра с поставените цели: увеличаване на стойността на дяловете във фонда вследствие на добро управление на неговия портфейл, увеличаване на ликвидността, както и активно идентифициране на всички притежатели на дялове и установяване на комуникация с тях", пише в становището на БАЛИП.

Освен това създаваните инвестиционни фондове следва да бъдат от затворен тип (с определен срок за забрана на продажба на дялове) или - ако са от отворен тип, да имат сравнително продължителен затворен период, за да не бъдат подложени на натиск за масирани обратни изкупувания. От друга страна, създаваните фондове не трябва да бъдат от "ликвидационен" тип - т.е. съществуването им не следва да се обуславя от определен срок на съществуване. 

Задължително е фондовете да бъдат листвани на борсата и да се търгуват на регулиран пазар от момента на своето създаване, за да има пълна прозрачност и лесен достъп за ликвидност, обясняват от асоциацията. 

БАЛИП предлага също в портфейла на съответните инвестиционни фондове  освен акции  да влязат и "спящите" компенсаторни инструменти. По този начин ще се реши проблем, аналогичен на този с акциите, доколкото останалите неизползвани компенсаторни инструменти също са раздадени като компенсация на множество лица, част от които са починали, а по сметките на други лица са останали бройки или суми, които са незначителни. Прехвърлянето им във фонд ще увеличи тяхната ликвидност и ще даде повече варианти за крайното им използване, посочват инвестиционните посредници.

Прехвърляне на активи към Сребърния фонд

БАЛИП е категорично против  идеята за прехвърляне на активи към Сребърния фонд след изтичане на петгодишен срок. "Не трябва да се влиза в колизия с конституционни текстове и да се подкопава доверието в защитата на интересите на инвеститорите и капиталовия пазар в България", заключават от асоциацията на инвестиционните посредници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във