Банкеръ Daily

Финансов дневник

Стартират три нови фонда за градско развитие

"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ) стартира провеждането на пазарни консултации за финансов инструмент "Фонд за градско развитие" (ФГР), съ-финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Целта на пазарните консултации е да се събере обратна връзка от пазара и резултатите да се вземат предвид при подготовката на процедура за избор на финансови посредници.

Подкрепата чрез финансови инструменти по ОПРР ще се предоставя от три регионални фонда за градско развитие. По ОПРР е предвидена подкрепа чрез финансови инструменти в размер на 370 млн. лв., което включва европейско и национално финансиране. С подписване на Финансово споразумение между ФМФИБ и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. управлението на средствата за финансови инструменти е възложено на ФМФИБ.  Трите регионални фонда за градско развитие ще са обособени на следния териториален принцип – за Южна България приблизително 142 млн. лв., за Северна България приблизително 136 млн. лв. и за София приблизително 92 млн. лева. В допълнение избраните финансови посредници следва да мобилизират допълнителен частен ресурс, с който средствата за инвестиране ще достигнат приблизително 520 млн. лева.

Средствата от фондовете за градско развитие ще се предоставят на крайни получатели чрез избраните финансови посредници под формата на инвестиционни и оборотни кредити за финансиране на проекти, отговарящи на изискванията на ОПРР 2014-2020 г. Финансовите инструменти ще може да се съчетават с безвъзмездна финансова помощ, конкретно за проекти в областите туризъм, свързан с обекти на културното наследство от национално и световно значение, енергийна ефективност в студентски общежития и културна инфраструктура.

ФГР ще осъществяват своите инвестиции в няколко ключови направления, по-конкретно градско развитие, в това число градска среда, зони с потенциал за икономическо развитие, спортна и културна инфраструктура, интегриран градски транспорт и енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития. Предвиждат се и инвестиции в развитието на туризма в обекти на културно наследство от национално и световно значение. Крайните получатели могат да бъдат юридически и физически лица, общини и общински дружества, други публични органи, както и публично-частни партньорства.

Пазарните консултации са насочени към широк спектър от заинтересовани страни като търговски банки, инвестиционни и управляващи дружества, финансови институции, лизингови компании и други. Предложения и коментари по индикативната техническа спецификация могат да се изпращат в срок до 31 март 2017 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във