Банкеръ Daily

Финансов дневник

Средната заплата е 1171 лева, изчисли НСИ

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 171 лв., което е с 4.8% повече спрямо третото тримесечие, съобщи Националният статистически институт (НСИ). По предварителни даннинаетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. намаляват с 26.3 хил., или с 1.1%, спрямо края на септември 2018 г., като достигат 2.29 милиона.

Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в следните икономически дейности:

"Хотелиерство и ресторантьорство" - с 8.9%, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 8.7%, "Други дейности" - с 2.4%.

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" и "Образование" - по 0.7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и ЮТърговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 22.0 и 17.2%. 

В края на декември 2018 г. в сравнение с края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 14.6 хил., или с 0.6%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Строителство" - с 6.8 хил., "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 4.4 хил., и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 3.1 хил., а най-голямо намаление - в "Преработваща промишленост" - с 2.3 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително отново в икономическите дейности "Строителство“ и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - съответно с  5.7 и 5.2%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Добивна промишленост“ - с 3.0%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2018 г. е 1 157 лв., за ноември - 1 151 лв., и за декември - 1 205 лева.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 171 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 4.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Образование" - с 13.7%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 6.5%, и "Добивна промишленост" и "Други дейности" - по 5.7%. 

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 6.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 13.9%, "Добивна промишленост" - с 10.1%, и "Преработваща промишленост" - с 9.4%. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2018 г. са:
- "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2 788 лева
- "Финансови и застрахователни дейности" - 1 933 лева 
- "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 888 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности
- "Хотелиерство и ресторантьорство" - 705 лева
- "Други дейности" - 833 лева
-  "Строителство" - 901 лева

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства със 7.4%, а в частния - с 6.8%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във