Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Спряха измама с доверително управление

По сигнал на Българска народна банка и след проверка на Комисията за финансов надзор беше спряна нелегална схема за управление на портфейли. Проверката установи, че Форекс Експертс ООД е вписано от БНБ като финансова институция в Регистъра по Закона за кредитните институции. Този документ му дава право на сделки с валута. За доверително управление обаче се изисква регистрация като инвестиционен посредник от КФН, каквато то няма.


Междувременно Комисията за финансов надзор е разкрила седем споразумения за управление на средства, сключени с физически лица с гръцки имена. Условията в споразуменията са следните: клиентите възлагат, а Форекс Експертс ООД приема да изпълни - срещу договорено заплащане от страна на клиентите, управление на личните им средства при абсолютната преценка на Форекс Експертс ООД без никакви специални инструкции от клиентите. Управлението е изцяло за тяхна сметка и на техен риск, Форекс Експертс ООД не предоставя никакви гаранции и обещания на клиентите по отношение на фиксиран положителен приход (печалба) от управлението на личните средства на клиентите. Фирмата не носи отговорност за финансовите резултати, постигнати от името на клиентите при управлението на личните им средства (печалба или загуба). За услугата клиентите трябва да платят на Форекс Експертс ООД възнаграждение, което представлява процент от постигнатия положителен резултат от управлението на личното им портфолио в размер на 20% от печалбата, както и такса за управление в размер на 2% от средствата, намиращи се под управление.


При проверката става ясно, че предоставените от клиентите на Форекс Експертс ООД парични средства за управление са на обща стойност 510 000 евро. Дружеството има право да търгува за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, но няма право да предоставя инвестиционни услуги, т. е. да управлява портфейли на клиенти.


Затова Николай Попов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност, задължи Форекс Експертс ООД незабавно да прекрати извършваната инвестиционна дейност и в 14-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да прекрати всички споразумения за дискреционно управление на средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във