Банкеръ Daily

Финансов дневник

Спират сделките с облигациите на БАКБ на фондовата борса

От 18 септември се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент за облигации, на емисия облигации, издадена от ТБ "Българо-американска кредитна банка" АД - София, съобщиха от "Българска фондова борса" АД.
Основанието за това е настъпващ падеж на емисията на 25 септември.
Последната дата за сключване на сделки с тези облигации на борсата, в резултат на които инвеститорът има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 17 септември, уточниха от борсовия оператор.

Осмата по ред емисия ипотечни облигации на "Българо-американска кредитна банка" АД бе издадена на 25 септември 2014 година. Първичното предлагане на тези дългови книжа се извърши при условията на частно предлагане до ограничен брой лица по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон (не при условията на публично предлагане) и емисията бе записана до максималния предложен размер.

С решение от 30 януари 2015 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за допускане до търговия на емисията ипотечни облигации, издадени от "Българо-американска кредитна банка" АД, в размер на 5 000 000 евро, разпределени в 5000  броя обикновени, ипотечни, лихвоносни, безналични, поименни, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка. Тя е със срок за изплащане 60 месеца, или до 25 септември тази година.

Банката връща облигационния заем при променлив лихвен процент, който се формира като сбора от шестмесечен EURIBOR, увеличен с надбавка в размер на 4.20% годишно. Обезпечението е първи по ред особен залог върху съвкупността от активите на БАКБ, включени в покритието на емисията, а именно: ипотечни кредити от портфейла на БАКБ, обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки в полза на банката върху недвижими имоти по чл. 2, ал. 2, т.1-4 от Закона за ипотечните облигации (ЗИО).

"Българо-американска кредитна банка" АД е пионер в структурирането и продажбата на иновативни финансови инструменти на местния капиталов пазар. Предимството й в този сегмент е в богатия опит и традиции, които банката има в областта на дългосрочното кредитиране, недвижимите имоти и капиталовите пазари.

През 2001 година БАКБ структурира и издаде първата емисия ипотечни облигации в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във